شناسایی عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیارو مطالعه خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی آن در استان‌های فارس و کرمان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

طی سال‌های 1390 و 1391، 11 جدایه  از گلخانه‌های خیار در استان‌کرمان و 14 جدایه از گلخانه‌های خیار در استان فارس به عنوان عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیار شناسایی ومورد بررسی قرار گرفتند. کلیه جدایه‌ها از لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، تغذیه‌ای و تکثیر قطعه‌ی 560 bp توسط آغازگرD21  و D22 مورد بررسی قرار گرفتند.همچنین به منظور بررسی تنوع جدایه‌ها آزمونrep-PCR با استفاده از آغازگرهای BOX و ERIC  صورت گرفت. جدایه‌های به دست آمده بر اساس آزمون‌های گروه LOPAT و GATTa مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز عددی خصوصیات فنوتیپی، با استفاده از نرم‌افزار NTsys-PC نشان داده شد که جدایه‌های Psl جدا شده از استان‌های فارس و کرمان از لحاظ ویژگی‌های فنوتیپی و بیوشیمیایی به هم شبیه بوده و با جدایه Pseudomonas syringae pv. syringae 8/83% و با P. fluorescens، 50% شباهت داشتند. در آزمون بیماریزایی، پس از 7 تا 14 روز علائم سبززردی، آبسوختگی و لکه زاویه‌ای دیده شد. جدایه‌های مورد نظر پس از مایه‌زنی به دیگر اعضای خانواده‌ی کدوئیان نظیر کدو، خربزه، هندوانه و  طالبی نیز علائم را نشان دادند، با این وجود علائم لکه زاویه‌ای در خیار بسیار واضح‌تر نسبت به بقیه بود. این باکتری بر روی گیاهان دیگری نظیر گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل نیز مایه‌زنی شد، اما هیچ گونه علائم مشخصی دیده نشد. جدایه‌های مربوطه در این پژوهش از لحاظ فنوتیپی همگن بوده ولی براساس آنالیز عددی داده‌های حاصل از تنوع ژنتیکی آزمون rep-PCR با استفاده از آغازگر BOXو Ericبه چهار گروه تقسیم شدند که این گروه‌بندی با منشا جغرافیایی جدایه همبستگی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF THE CAUSAL AGENT OF ANGULAR LEAF SPOT DISEASE OF CUCUMBER AND STUDING ITS PHENOTYPE CHARACTERISTICS ANDGENETIC DIVERSITY IN FARS AND KERMAN PROVINCES

نویسندگان [English]

  • fatemeh movahedi parizi 1
  • mohsen taghavi 2
چکیده [English]

During 2011-2012, 11 isolates from greenhouses of cucumber in Kerman and 14 isolates from greenhouses of cucumber in Fars provinces were isolated and identifiedas thecausal agent of angular leaf spot disease of cucumber.The isolates were investigated based on physiological, biochemical and nutritional characteristics, amplification of 560 bp with D21-D22 primers and rep-PCR with BOX and ERIC primers. On the basis of LOPAT and GATTa and other standard bacteriological tests, the isolates were identified as Pseudomonas syringae pv. Lachrymans(Psl) .Numerical analysis of phenotypic characteristics of Psl isolates using Ntsys-pc software revealed that Psl isolates were homogenous. Isolates of Psl in Fars and Kerman provinces were similar inphenotypic and biochemical characteristics. They showed 83.3% similarity to Pss and 50% to P. fluorescens. Pathogenicity test oncucumber, caused angular leaf spot  symptoms (water- soaked, necrotic lesions each with a large chlorotic halo)on cucumber leaves after 7 to 14 days of inoculation. The strains causedclorotic, angular leaf spot and symptoms on leavesafter inoculation on zucchini, melon, watermelon andcantaloupe too,However,the symptoms  are veryclear on cucumbers  other than cucurbit plantsbut did not cause symptoms on plants such as tomato, eggplant, peper. The strains  were homogenesis phenotypically but on the rep-PCR with Box and Eric primers, Were divided intofour groups and there were no correlation with the geographic origin of the strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angular leaf spot disease
  • Phenotyoe characteristics
  • Genetic divesity
  • Cucumber