اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری توته ای شدن رگبرگها درپشت برگ و گال چوبی تنه مرکبات با عاملویروس رگبرگ توته ای مرکبات(Citrus vein enation virus, CVEV)از مناطق تحت کشت مرکبات پنج قاره جهان گزارشگردیده است (Wallace & Drake 1961). علائم مشابهی در درختان نارنج (Citrus aurantium)و لیموترش (Citrus aurantifolia)استانهای گلستان، مازندران وفارس(شکل 1) مشاهده گردید.به منظور بررسی آلودگی بهاین ویروس،در بهار سال 1393یک درختعلائم دار نارنج در شهرستان ساریانتخاب،آران ا کل از پوست سرشاخه های جوان استخراج و در آزمون RT-PCRبه منظورتکثیر نیمه 3َ ژنوم ویروس با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی (Viveset al. 2013) استفاده شد.پس از همسانه‌سازی قطعات تکثیر شدهو تعیین ترادف نوکلئوتیدی دوطرفه، قطعات همپوشان به هم متصل و یک قطعه 2800 نوکلئوتیدی حاصل شد. همردیف سازی چندگانهترادف نوکلئوتیدی این قطعه با ترادف در دسترس جدایه های ویروس رگبرگ توته ای مرکبات در بانک ژن با برنامه‌های DNASTAR و Clustal X، نشان داد جدایه ایرانی بیش از 97درصد یکسانی نوکلئوتیدی با جدایه های VE-1، RR-IVIA و PV52-IVIAویروس رگبرگ توته ای مرکبات دارد.چارچوب ژنی پروتئینپوششی جدایه ایرانی نیز به ترتیب با6/97 و 5/95 درصد یکسانی ترادف نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینه ای، بیشترین شباهت با جدایه VE-1 نشان داد.بر اساس نتایج، این جدایه به عنوان جدایه ایرانی ویروس رگبرگ توته ای مرکبات بوده که تعیین ترادف کامل ژنوم آن در حال انجام است. این اولین گزارش ازوقوعاین بیماری ازمرکبات ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First Report of Citrus vein enation virus(CVEV) infrom Iran

نویسندگان [English]

  • sahar nori 1
  • akbar dizaji 2
  • heshmat alah rahimian 1
چکیده [English]

Citrus vein enationon the leaf underside and trunkwoody gall diseasecaused by Citrus vein enation virus(CVEV)has been reported from citrus growing areas of the five continents of the world(Wallace and Drake, 1961). Symptoms closely similar to these have been observed on sour orange (Citrus aurantium) and key lime(Citrus aurantifolia )trees of Golestan, Mazandaran and Fars provinces in Iran. To determine the presence of CVEV in Iran, asour orange tree showing typical disease symptomswas chosen in Sari,total RNA was extracted from fresh bark of sampleand used in RT-PCR to amplify 3' genomic region of the virus by using specific primer pairs(Viveset al. 2013). Following cloning and bidirectional sequencing of amplified fragments, the overlapping reads were assembled into a 2800 bpcontig.Multiple nucleotide sequence alignment of obtained contigwith sequences of CVEV isolates deposited in the GenBank (VE-1, PV52-IVIA and RR-IVIA isolates) was performed by DNASTAR and Clustal X programs. The results showed this isolate of the virus has more than 97% identity with GenBank isolates at nucleotide level. The coat protein region showed the highest homology with VE-1 as 97.6 and 95.5% identity in nucleotide and deduced amino acid sequence, respectively. Based on the results,this isolate was designated as CVEV-Irwhich full genome sequencing is in progress. This is the first report of the Citrus vein enation virus occurrence in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vein enation
  • woody gall
  • citrus