بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود (Malvaviscus pendulifloru)در چند سال متوالی در برخی از مناطق استان‌های مازندران و گلستان مشاهده شده است. لکه‌ها به قطر 3 تا 4 میلی‌متر، نکروزه، قهوه‌ای رنگ، زاویه‌ای شکل و بدون هاله بودند. از برگ‌های بیمار، یک سودوموناس اکسیداز منفی و تولید کننده لوان جداسازی گردید. جدایه‌ها در ویژگی‌های فنوتیپی ، نوع و میزان اسیدهای چرب سلولی و توالی ناحیه ITS شبیه به پاتووار Pseudomonas syringae pv. syringae بودند و بیماری‌زایی آنها با مایه‌زنی به برگ‌های ختمی خواب‌آلود، به اثبات رسید. در واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن syrB در همه جدایه‌ها، یک قطعه 720 جفت بازی تکثیرگردید. در الگوی انگشت‌نگاری ,DNArep-PCR، جدایه‌ها از پاتووار P. s. pv. syringaeتفکیک شده و میزان شباهت آنها به جدایه مرجع 28 درصد برآورد شد. نتایج حاصل از بررسی مقدماتی دامنه میزبانی و تعیین توالی برخی از ژن‌های حفاظت شده ژنومی (gyrB, rpoD) نشان داد که جدایه‌های بیماری‌زا در ختمی خواب‌آلود مشابه با پاتووارPss بوده اما احتمالاً می‌توان آنها را در گروه ژنومی یا پاتووار دیگری قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANGULAR LEAF SPOT OF SLEEPY MALLOW INCITED BY A PATHOVAR, CLOSELY SIMILAR to Pseudomonas syringae pv. syringae

نویسندگان [English]

  • pajman khodayegan 1
  • heshmatlah rahimian 2
  • masood shamsbakhsh 1
چکیده [English]

Angular leaf spots of sleepy mallow Malvaviscus penduliflorus have been observed in some areas of Mazandaran and Golestan provinces. The spots were angular, brown and necrotic. A levan positive and oxidase negative pseudomonad was isolated from the symptomatic leaves. The biochemical and physiological characteristics and profile of fatty acid methyl esters of the causal bacterium was very similar to Pseudomonas syringae pv. syringae. Pathogenicity of selected strains was confirmed by inoculation of sleepy mallow with bacterial suspension of several strains. PCR amplification using the syrB specificprimer pairs yielded the expected 720 bp fragment from all strains. In rep-PCR, the fingerprints of the strains from sleepy mallow showed 28% similarity to those of the standard strains of P. s. pv. syringae. However, on the bases of difference in host specifity, some genotypic properties, sequencing of some highly conserved genes (rpoD and gyrB), the strains isolated from angular leaf spot on sleepy mallow justwere similar to Pss but were genetically distinct from other groups and may represent a new pathovar of P. syringae belonged to another genemospecies

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Pseudomonas syringae
  • Sleepy mallow
  • Taxonomy
  • Iran