بررسی بیماری‌زایی جدایه‌هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه‌های بریده و دانهال‌های بادام

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در بازدیدهایی که طی سال‌های 90-1389 از نهالستان‌ها و باغ‌های مختلف بادام در استان کرمانشاه به عمل آمد، از نهال‌ها و درختان بادام با علایم مشکوک به آلودگی به گونه‌های پیتیوم و فیتوفتورا و خاک همراه با طوقه و ریشه آلوده نمونه ‌برداری شد. نمونه‌ها در محیط‌های کشت عمومی و نیمه انتخابی کشت و جدایه‌هایی از جنس‌های Phytophthora ، Ovatisporangium و Pythium به‌دست آمده بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و پاره‌ای خصوصیات فیزیولوژیک مطالعه و شناسایی شدند. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌ها روی شاخه‌های بریده در شرایط آزمایشگاه و هم‌چنین دانهال‌های بادام در گلخانه انجام گرفت. در این تحقیق، دوازده جدایه، اکثراً از خاک همراه با طوقه و ریشه به دست آمد که متعلق به گونه‌هایPhytophthora cactorum،Pythium aphanidermatum  ، Ovatisporangium helicoides  و Pythium group-G بودند. در آزمون بیماری‌زایی روی شاخه‌های بریده از نظر میزان توسعه بیماری، بین تیمارهای مختلف اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح آماری یک درصد دیده شد. در این آزمون بیشترین میزان توسعه بیماری توسط P. cactorum ایجاد شد و O. helicoides  در مرتبه بعدی قرار گرفت. اختلاف میزان توسعه علایم بیماری توسط قارچ‌های P.aphanidermatum و P. group-G روی شاخه‌های بریده با شاهد معنی‌دار نبود. در آزمون بیماری‌زایی روی دانهال‌های بادام در گلخانه جدایه‌های P. cactorum در مدت 7 روز پس از مایه‌زنی سبب سبز خشکی و مرگ سریع نهال‌ها شدند. در مورد جدایه‌های P. aphanidermatum وO. helicoides پس از گذشت 40 روز پس از مایه‌زنی علایم خشکیدگی روی دانهال‌های بادام ایجاد شد، حال آن که P. group-G در هیچ شرایطی علایم بیماری را نشان نداد. این اولین گزارش از شناسایی و بیماری‌زایی گونه O. helicoides است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PATHOGENICITY OF SOME ISOLATES OF PYTHIUM AND PHYTOPHTHORA ON DETACHED SHOOTS AND SEEDLINGS OF ALMOND

نویسندگان [English]

 • zainab azizi 1
 • jahanshir amini 2
 • mahyar shaykh eslami 1
 • saeed abasi 1
چکیده [English]

During the observations over nurseries and almond orchards of Kermanshah Province in 2010-2011, saplings and fertile trees suspected to infection by Pythium and Phytophthora and the soil around their crown and foots were sampled. After culturing these samples on common and semi-selective media, some isolates of Pythium (sensu lato) and Phytophthora were obtained. These isolates were identified based on their morphological and several physiological characteristics. Pathogenesity tests were performed on excised shoots and seedlings In vitro and In vivo respectively. In this research, 12 isolates, belong to 4 species including Phytophthora cactorum, Pythium aphanidermatum,  Ovatisporangium helicoides   and Pythium group-G were identified. The isolates were mostly from the soil around the roots and foots of saplings. In pathogenesity test on excised shoots, highly significant differences were found among the treatments based on the rate of disease extension. In this experiment the most disease extension was induced by P. cactorum followed by O. helicoides. There was no significant differences among P. aphanidermatum and P. group-G when compared to the control. In pathogenesity test under greenhouse condition, P. cactorum isolates caused seedling death after 7 days; but the symptoms of seedling death appeared after 40 days, when almond seedlings were exposed to P. aphanidermatum and O. helicoides. P. group-G did not make any pathogenesity on almond seedlings in both experiments. This is the first report of identification and pathogenesity of O. helicoides in Iran.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Almond
 • Kermanshah province
 • pathogenesity
 • P. cactoru
 • P. aphanidermatum
 • P. helicoides
 • P. Group-G