بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ یکی از بیمارگرهای برنج در استان گیلان است. با توجه به شیوع بیماری در اکثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطلاعات کافی از زیست‌شناسی آن، این پژوهش با هدف بررسی برخی از جنبه‌های زیست‌شناسی این قارچ صورت گرفت. در این بررسی ضمن اندازه‌گیری دمای بهینه رشد این قارچ، کاه برنج آلوده شده با میسلیوم و سختینه قارچ در شرایط مختلف مزرعه مانند سطح خاک، عمق پنج سانتی‌متری، شرایط غرقاب و سطح خاک حاشیه مزرعه رهاسازی شد و با فواصل زمانی مشخص مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین امکان بقای سختینه و توانایی جوانه‌زنی آن در دماهای مختلف (5، 0، 5-، 10-، 15-، 20-، 72- و دمای محیط) به مدت یک ماه ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده دمای بهینه رشد برای جدایه‌های مورد مطالعه، 32 درجه سلسیوس تعیین شد. بر همین اساس، قارچ شرایط نامساعد زمستان را به صورت میسیلوم روی بقایای گیاهی در سطح خاک مزرعه و حاشیه آن و سختینه در خاک تا فصل رشد بعدی، سپری می‌کند. هم‌چنین نتایج به دست آمده امکان بقا و زنده ماندن سختینه‌ها را در دماهای زیر صفر ثابت کرد، به طوری که4/30 درصد از سختینه‌هایی که در دمای 72- درجه سانتی‌گراد قرار داشتند، پس از گذشت یک ماه، روی محیط PDA قادر به جوانه‌زنی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOLOGY OF Rhizoctonia oryzae-sativae CAUSAL AGENT OF RICE AGGREGATE SHEATH SPOT DISEASE IN GUILAN PROVINCE

نویسندگان [English]

 • amir reza amir mayjani 1
 • saied akbar khodaparast 2
 • ferydon padasht 2
 • babak rabiee 2
چکیده [English]

Rice aggregate sheath spot disease is caused by Rhizoctonia oryzae-sativae (Sawada) and occurs more or less at all paddy fields in Guilan province. In this study some aspects of biology of Rhizoctonia oryzae-sativae  and optimal growth temperatures were examined. Rice straw colonized with mycelia and sclerotia of Rhizoctonia oryzae-sativae were incubated in different field conditions such as natural field soil surface, 5 cm deep under the soil, flooding condition, on soil surface at the borders of the field. The effects of variable conditions on viability of fungus were studied. Moreover, the effects of different temperatures (5, 0, -5, -10, -15, -20 and -72) on germination and viability of sclerotia were assessed during one month. Optimum growth rate was found to take place at 32 ºC. Results showed that R. oryzae-sativae overwinters as mycelia on the rice straw on the soil surface in the field, soil surface at field margins and as sclerotia in the soil. According to the results 30.4% of sclerotia were able to germinate after one month storage at minus 72 ºC

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggregate sheath spot
 • Blight
 • fungi
 • Overwintering
 • Rice
 • Sclerotia
 • Viability