ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته‏میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami *

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

کنجد (Sesamum indicum L.) از گیاهان روغنی است که کشت آن در دنیا رایج می‏باشد. بوته‏میری فوزاریومی کنجد با عاملFusarium oxysporum f.sp. sesami، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های این گیاه دردنیا می‏باشد.دراینتحقیقمیزانفعالیت آنزیمپراکسیدازبهعنوان یکیازمکانیسم‌های دخیل درمقاومت، در توده محلی آسفیج (بهاباد، یزد) به عنوان توده مقاوم و توده محلی کهنوج (کرمان) به عنوان توده حساس به این بیماری بررسیشد.بدینمنظورازنمونه‌هایجمع‌اوریشدهاز سطحمزارعکنجداستانیزد،15جدایه F. oxysporum جداسازیوخالص‏سازیشدواز اینمیانجدایهایکهدارایبالاترینسطح بیماری‌زاییبودانتخابودرآزمونتعییندامنه‏میزبانیمورداستفادهقرارگرفت.دربررسیدامنهمیزبانیعاملبیماری،ازبین ده گونهگیاهیمتعلقبهخانواده‏هایمختلفکهبه‌طورمصنوعیباعاملبیماریآلودهشدند،تنهاگیاه کنجد علائمبیماریرانشانداد کهبیانگراینمطلببودکهجدایهمربوطه F. oxysporum f.sp. sesami می‏باشد. درمرحلهبعدیتحقیق،میزان فعالیت آنزیم پراکسیدازتوده‏هایمقاوموحساس کنجد در2، 4، 6، 8، 10 و 12روزپسازمایهزنیباقارچعاملبیماریاندازهگیریشد. فعالیتآنپسازمایه‌زنیباقارچدرتودهمقاومباشیبتندیافزایشودرروزچهارمبهاوجخودرسیدوسپسکاهشیافت. ولیدرتودهحساس،افزایشفعالیتآنزیمبه میزان کمتریرخداد. نتایج این تحقیق بیان کننده این مطلب است که میزان افزایش آنزیم پراکسیداز در گیاه، می‌تواند نقش احتمالی در بروز القا مقاومت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF PEROXIDASE ACTIVITY IN TWO RESISTANT AND SUSCEPTIBLE SESAME GERMPLASMS TO Fusarium DAMPING OFF CAUSED BY Fusarium oxysporum f.sp sesami

نویسندگان [English]

  • azam falah pori 1
  • heshmat alah aminian 2
  • ali reza hosaini 1
چکیده [English]

Sesame damping-off caused by Fusarium oxysporum f.sp. sesami is one of the most important diseases of Sesamum indicum L.in the world. In this work,the activity of peroxidase enzyme was assayed as a resistance mechanism in Asfij local germplasm (Bahabad, Yazd province) as resistant and Kahnoj local germplasm (Kerman province) as susceptible germplasm. Fifteen isolates of causal agent were isolated from sesame farms in Yazd province and one isolate with the highest pathogenicity potential was selected and used to determine hostrange. Among ten species of several plant families that were artificially inoculated with this pathogen, only sesame showed disease symptoms. Evaluation of peroxidase activity in tolerant and susceptible germplasms in 2, 4, 6, 8, 10 and 12 days after inoculation with Fusarium oxysporum f. sp. sesami showed that peroxidase enzyme activity increases in resistant germplasm with highest level in4 days after inoculation. The activity of peroxidase was decreased 4 days after inoculation. In susceptible germplasm, enzyme activity was increased slightly in low quantity. In conclusion the results show that peroxidase activity play probable role in induction of plant resistance against outbreak of plant pathogens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium oxysporum f.sp. sesami
  • Local germplasm
  • Peroxidase