اولین گزارش Diplodia seriata از درختان آزاد مبتلا به شانکر در ایران

چکیده

درخت آزاد بومی رشته کوه البزز در ایران است. این درخت در حدود 20- 30 متر ارتفاع و قطر تنه‌ای حدود دو متر دارد. در سال 1390 بیماری خشکیدگی شاخه‌های درختان آزاد با علائم شانکر به طور وسیع در جنگل دلند استان گلستان دیده شد. در فروردین ماه درختان دارای شانکرهای بزرگ رو به زوال بودند، در این شرایط وجود شانکرهای روی شاخه ها و تنه قابل توجه بود. قبل از جدا شدن پوست در محل شانکر پوست تنه نسبت به قسمت‌های سالم پوست فرورفته و تیره بود، هم‌چنین در مواردی حاشیه شانکر کالوس تشکیل شده بود، (شکل1A). نسوج آلوده با استفاده از روش‌های متعارف بیماری‌شناسی گیاهی روی محیط های کشت مصنوعی مناسب کشت و جدایه های قارچی خالص شد. برای تولید پیکنیدیوم قطعات نسج چوب درخت آزاد به محیط آگار 2% نیز افزوده شد. جدایه‌ای از قارچ با شماره 134016 در موسسه CBS هلند و شماره (GenBank KC461297) در بانک ژن نگهداری شد. برای بررسی مولکولی ناحیه  ITSجدایه اخیر تعیین توالی و با توالی‌های نوکلئوتیدی دیگر تاکسون‌های موجود در  NCBIمقایسه شد. بیماری‌زایی جدایه‌ای از قارچ نیز روی نهال‌های دو ساله آزاد در گلخانه انجام و با تغییررنگ ناحیه مایه‌زنی شده، توسعه زخم و تغییررنگ نسوج و جداسازی مجدد عامل از نسوج آلوده به اثبات رسید. براساس مطالعات مرفولوژی و تعیین توالی ناحیه  ITSقارچ عامل بیماری Diplodia seriata de Not تعیین شد. پریتسیوم‌های قارچ که در لبه‌های شانکر تشکیل شده بودند از نظر مرفولوژی بررسی و Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker تشخیص گردید (شکل1C). براساس منابع موجود این اولین گزارش این قارچ از درختان مبتلا به شانکر از درختان آزاد ایران است و تا کنون از روی درختان آزاد در سایر مناطق دنیا نیز گزارش نشده است.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT of DIPLODIA SERIATA FROM ZELKOVA CARPINIFOLIA WITH CANKER SYMPTOMS IN IRAN

چکیده [English]

Zelkova carpinifolia is native to the Alborz mountains in Iran. It is a deciduous tree growing 20-35 m tall, with a trunk of up to 2 m in diameter. During the winter of 2011 cankers and dieback of branches were most commonly seen on zelkova trees in the Daland forest in Golestsn province. Cankers were enlarged and severely led to decline in March. Distinctive symptoms, assumed to be caused by a fungal infection, were observed in bark tissue of infected stems and branches trees.
Cankered twigs, branches and stem were noticeable when dieback occurred. When the bark was removed, the wood beneath the bark was discolored brown to reddish-brown instead of white. In some cases cankers appeared sunken and darkened and in some cases were surrounded and contained by callus wound wood, particularly on larger branches and trunks. The bark of the canker’s area was peeled and dropped. To isolate the causal agent, surface-sterilized wood pieces of the infected tissue were plated on potato dextrose agar (PDA), and malt extract agar (MA). Hyphal tip isolates were obtained from these colonies. Isolates were cultured on half strength PDA and incubated at 25°C for determination of cultural characters. Pycnidial formation was stimulated by growing the isolates on 2% water agar that included pieces of autoclaved zelkova twigs and incubated at 25ºC under daylightcondition.
A representative isolate was deposited at the CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, The CBS accession number assigned to the strain is CBS 134016.
 For molecular identification, this isolate was subjected to amplification and sequencing of the internal transcribed spacer (ITS) regions of the nrRNA gene operon.
Pathogenicity tests were performed by inoculation of 2-year-old zelkova plants; two isolates were used and for every isolate four plants were wounded and mycelium plugs from actively-growing cultures on PDA were placed on the wounds and sealed with Para film. Two control plants were inoculated with sterile PDA plugs.
Fungal colonies on PDA were dark olive to black after 7-10 d. Pycnidia were globose, solitary, stromatic, up to 450µm diam. Conidiogenous cells were hyaline, thin-walled, smooth, cylindrical, producing a single conidium at the tip. Conidia were ovoid with truncated or rounded base and obtuse apex which were initially hyaline but became brown before they were released from the pycnidia and remained aseptate. On the basis of these morphological characters, the fungal species was identified as Diplodia seriatade Not. (Phillips et al. 2007).
The sexual morph Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker, was produced on the edge of the zelkova canker embedded within the cortical tissue, solitary, dark brown to black. Asci were clavate interspersed amongst filiform paraphyses, 8-spored, bitunicate. Ascospores were hyaline, unicellular, fusoid, wider around the mid region.
 
The ITS sequence results indicated that the sequence generated in this study (GenBank KC461297) was identical over 569 nucleotides to Diplodia seriata (GenBank JQ659282, strain UCR1653) and over 574 nucleotides to Botryosphaeria obtuse, (Schwein.) Shoemaker (GenBank HQ629955, strain SDZ-02).
After 2 months past inoculation, brown necrosis was observed under the bark and D. seriata was constantly reisolated from the inoculated plants and thus fulfilled Koch's postulates and confirmed the pathogenicity of D. seriata on zelkova as causal agent of zelkova cankers. Control plants showed no symptoms of the disease.
D. seriata  is an important pathogen has been recognized as the cause of branch and stem canker of several trees and shrubs (Phillips et al. 2007), also on at least 34 different hosts (Punithalingam and Walker 1973).To my knowledge; this is the first report of Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker,(D. seriata), as causal agent of Zelkova carpinifolia
canker in Iran. The disease could represent a serious threat for old zelkova trees throughout Alborz mountain forests. Botryosphaeria fungi are not host-specific but can cause disease on many plant species. The causal agent can thus be regarded as a cosmopolitan, plurivorous fungus and can colonize plant tissue through wounds, growth cracks, leaf scars, and lenticels. Many environmental stress factors, such as heat, drought, freeze injury, and compacted soil, can predispose trees and shrubs to infection and colonization by this agent.
Acknowledgements