مطالعه تنوع ژنتیکی پاتوتیپ‌های Puccinia triticina عامل زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس توالی یابی ناحیه rDNA IGS1

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی قارچ Puccinia triticina، یازده جدایه متعلق به مناطق جغرافیایی مختلف تعیین فنوتیپی و پاتوتیپی گردیدند و ناحیه IGS1rDNA توالی‌یابی شد. در رابطه با کلیه جدایه‌ها یک محصول PCR با اندازه 870 جفت بازی به دست آمد. هم‌ردیف‌سازیتوالی‌های IGS1 مربوط به جدایه‌های مورد بررسی نمایانگر 2/1-0 درصد تفاوت بین آنها بود که بیانگر توالی‌های بسیار مشابه در این ناحیه است. با ترسیم درخت فیلوژنتیکبدون ریشه، به روش پیوست همسایه‌ها،‌‌‌ جدایه‌های مورد بررسی در شش گروه متمایز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیمی بین پاتوتیپ‌های شناسایی شده و گروه‌بندی حاصل از توالی‌‌یابی ناحیه IGS1 وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها