بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Sclerotium rolfsii با استفاده از گروه‌های سازگار میسلیومی در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

قارچ Sclerotium rolfsii یک عامل‌ بیماری‌زای خاک‌ برد است که سبب پوسیدگی ریشه در دامنه وسیعی از محصولات کشاورزی می‌شود. این تحقیق طی سال‌های 90 و 91 به منظور بررسی ساختار جمعیت این قارچ در استان گیلان انجام گرفت. گروه‌های سازگار میسلیومی برای 92 جدایه خالص‌سازی شده از 12 میزبان گیاهی مختلف، بر اساس واکنش ناسازگاری و تشکیل ناحیه بازدارندگی، روی محیط PDA تعیین شد. در حالت سازگار، میسلیوم جدایه‌ها در هم ادغام شدند اما در ناسازگاری میسلیومی، مرز مشخص در محل برخورد دو جدایه تشکیل و در اغلب موارد در دو طرف این ناحیه، سختینه‌ تشکیل شد. از طرفی عرض مرز تشکیل شده بین جدایه‌های ناسازگار مختلف، متفاوت بوده و بین 5-1 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. با استفاده از این روش، شش گروه سازگار میسلیومی به اسامی MCG1، MCG2، MCG3، MCG4، MCG5 و MCG6 در جمعیت قارچ شناسایی شدند. گروه سازگار میسلیومی MCG1 دارای بیشترین فراوانی از نظر تعداد جدایه و گروه سازگار میسلیومی MCG3 متنوع‌ترین گروه از لحاظ دامنه میزبانی در این استان بود. هم‌چنین براساس نتایج گیاه لوبیا بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون را دارا بود و هر شش گروه در این میزبان دیده شدند. آگاهی از تنوع ژنتیکی و شدت بیماری‌زایی جمعیت‌های محلی S. rolfsii آلوده کننده محصولات مختلف، عنصری کلیدی در جهت مدیریت بیماری‌های پوسیدگی اسکلروتیومی بخصوص هنگام استفاده از مقاومت میزبان و تناوب زراعی در یک ناحیه آلوده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GENETIC DIVERSITY IN Sclerotium rolfsii POPULATION BASED ON MYCELIAL COMPATIBILITY GOROUPS IN GUILAN PROVINCE, IRAN

نویسندگان [English]

  • zahra mehri 1
  • sayed akbar khoda parast 2
  • sedighe mosa nejad 2
چکیده [English]

Sclerotium rolfsii is a soilborne fungal pathogen that causes southern blight disease on a wide range of agricultural crops. This study was performed to evaluate genetic diversity of the fungus based on mycelial compatibility groups (MCGs) in Guilan province. MCG for 92 pure isolates collected from 12 host species were assessed according to the mycelial-barrage response on PDA. Mycelia of isolates in the same MCG intermingled (a compatible reaction), whereas mycelia of isolates from different MCG formed a cleared antagonism zone in the area of mycelial contact (incompatible reaction). Sclerotia formed on either side of this zone for most incompatible pairings. The width of antagonism zone between incompatible isolates was different from 1-5 mm. The results showed that S. rolfsii population can be divided into six MCGs, designated as MCG1, MCG2, MCG3, MCG4, MCG5 and MCG6. MCG1 was the prevalent group and had the most number of isolates in these areas; also MCG3 had the widest host range. According to the results, bean had the highest Shanon diversity index and all six groups were found on this host. Knowledge about the genetic and virulence diversity in local populations of S. rolfsii associated with different crops is a key component for the management of sclerotium root rot diseases, particularly through the use of host resistance and crop rotation in a given region.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCG، Athelia
  • heterokaryon
  • Tomato
  • Bean