بررسی تأثیر ریزمغذی‌ها روی میزان تولید و فعالیت آنزیم کیتیناز گونه‌هایی از تریکودرما

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گونه‌هایتریکودرما،به‌دلیلترشحبعضیآنزیم‌هایکیتینازی،به‌عنوان عاملیمهمدرکنترلبیولوژیکبیماری‌هایگیاهیمورداستفادهقرارمی‌گیرند. در سال های اخیر تولید و مصرف کودهایی تحت عنوان میکروالمنت‌های غذایی متداول شده است که کنترل بیولوژیک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این تحقیق میزان فعالیت ویژه آنزیم کیتیناز چهار جدایه تریکودرما (هر جدایه از یک گونه‌) در محیط کشت مایع SM حاوی غلظت 100 پی‌پی‌ام ریزمغذی‌های منگنز و مس و غلظت‌های 100 و 500 پی‌پی‌ام ریزمغذی آهن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد در میزان فعالیت آنزیم کیتیناز جدایه‌های مربوط به گونه‌های مختلف در ریزمغذی مصرفی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بیشترین میزان فعالیت ویژه‌ آنزیم در جدایه‌های fn3، fn4، fn1 و Fn2 به ترتیب مربوط به گونه‌‌های T. brevicompactum، T. koningiopsis، T. arundinaceum وT. atroviride در محیط‌ رشد یافته حاوی ریزمغذی منگنز، به ترتیب معادل 0048/0، 0045/0، 0043/0 و 0041/0 U/mg protein بود. در تمام جدایه‌های مورد بررسی میزان فعالیت ویژه این آنزیم در محیط حاوی سایر ریزمغذی‌ها نسبت به شاهد کاهش معنی‌داری نشان داد. در جدایه‌های مربوط به گونه‌های T. koningiopsis، T. arundinaceum وT. atroviride کمترین میزان فعالیت مربوط به محیط حاوی غلظت 500 پی‌پی‌ام ریزمغذی آهن به ترتیب معادل 0024/0، 0018/0 و 0019/0 U/mg protein و در جدایه  T. brevicompactum حداقل فعالیت، در محیط حاوی ریزمغذی مس با میزان 002/0U/mg protein  دیده شد. باتوجهبهنتایج این تحقیق، باید هنگام مصرف این ریزمغذی‌ها، تأثیر آنها روی صفات آنتاگونیستی جدایه‏های تریکودرما مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF MICRONUTRIENTS EFFECTS ON PRODUCTION AND ACTIVITY OF CHITINASE ENZYME OF SOME Trichoderma SPECIES

نویسندگان [English]

  • maede mored 1
  • dostmorad zafari 2
چکیده [English]

Trichoderma species are used in plant disease control due to secretion of some chitinase enzymes as a strong factor involves in biological control. In recent years, application of microelements fertilizers has been a common practice that can impact on biological control efficacy of microorganisms. In this study, the specific activity of the chitinase enzyme of Trichodermaspecies was evaluated in SM liquid medium containing 100 ppm of manganese, copper micronutrients and 100 and 500 ppm of iron micronutrient. The results revealed that all Trichoderma species were able to produce chitinase and chitinase activity significantly varied in different species grown on media containing different micronutrients. The highest specific activity of the enzyme was found in isolates belonging to T. brevicompactum and T. koningiopsis grown in medium containing manganese micronutrient equivalent to 0.0048 U/mg protein and 0.0045 U/mg protein, respectively. The lowest activity was found in isolate belonging to T. arundinaceum in medium containing 500 ppm iron micronutrient with 0.0018 U/mg protein and in isolate belonging to T. atroviride in medium containing 500 ppm iron micronutrientand isolate belonging to T. brevicompactum in medium containing copper micronutrient. As a result, manganese micronutrient increased the production of chitinase in some Trichoderma species and can be used in biological control application. Conversely, iron and copper micronutrients showed a negative effect on the activity of the enzyme

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichoderma
  • Biocontrol
  • Fertilizers
  • Microelements