بررسی مولکولی جدایه‌های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

جنس  Absidiaاز خانواده  Absidiaceaeو راسته  Mucoralesاست که برخی گونه‌های این جنس به عنوان عوامل ایجادکننده بیماری موکورومیکوزیس در انسان و حیوانات مهم هستند. به‌منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی جنس Absidia نمونه‌برداری از برخی خاک‌های استان مازندارن به عمل آمد. با کشت سوسپانسیون خاک در محیط اختصاصی رزبنگال بیست جدایه مربوط به این جنس جداسازی شد. براساس تشخیص مورفولوژیکی کلیه جدایه‌ها متعلق به گونه  Absidia repensبودند. به‌منظور بررسیتنوع ژنتیکی و تجزیه تحلیل فیلوژنتیک جدایه‌ها از شش جدایه DNA استخراج شد و ناحیه ITS (شامل S 8/5) از rDNA تعیین توالی شد وبا نرم‌افزارهایChromas Pro ، MEGA5 همراه با نمایندگانی از گونه‌های دیگر که از بانک ژن به دست آمده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. گونه Absidia repens در درخت فیلوژنتیکی حاصل، در کلاد جداگانه از سایر گونه‌هاقرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MOLECULAR ANALYSIS OF Absidia ISOLATES BASED ON rDNA-ITS REGION

نویسندگان [English]

  • Z. DEHBOVID 1
  • M. A. TAJICK-GHANBARI 2
  • H. RAHIMIAN 2
  • M. ARZANLOU 2
چکیده [English]

Absidia is a genus in the family Absidiaceae in the order Mucorales some species of which are causative agents of mucormycosis in humans and animals. To study phylogenetics and population biology of the genus and its species, some some soil samples were collected from agricultural areas of Mazandaran. Following isolation and purification of isolate an Rose-bengal containing medium, 20 isolates of Absidia were obtained. DNA was extracted from using a CTAB method and subjected to PCR using the primers ITS4 and ITS5 and the amplified fragments were sequenced. The sequences were analyzed by Chromas Pro and MEGA5 softwares and compared with those deposited in GenBnak. Dendrograms derived from the similarity of nucleotide sequences separated Absidia repens isolates, which formed a distinct calde, from the rest of the species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absidiaceae
  • Biodiversity
  • Mazandaran
  • phylogeny