تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد روی وقوع بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی در سه رقم سویا

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

این پژوهش در سال 90 - 1389 به منظور مطالعه اثر چهار علف‌کش تری فلورالین، اتال فلورالین، آلاکلر و متریبوزین روی شدت بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی در سویا ارقام ویلیامز، میل82 و کلارک در شرایط خاک سترون و غیر سترون در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور اجرا شد. در این بررسی،  عامل بیماری با خاک داخل هر گلدان تا عمق چهار سانتی‌متری آمیخته گردید. میزان بروز بیماری در تیمارها با شاهد بدون علف‌کش ولی همراه با عامل بیماری مقایسه شد. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که بیماری در رقم کلارک بیش از دو رقم دیگر و در خاک سترون بیشتر از خاک غیر سترون به وقوع پیوست. هم‌چنین، در بین علفکش‌ها، تنها تری‌فلورالین، در مقایسه با شاهد، در افزایش بروز این بیماری تأثیر معنی‌دار داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF SOIL HERBICIDES ON INCIDENCE OF RHIZOCTONIAL SEEDLING DAMPING-OFF IN THREE SOYBEAN CULTIVARS

نویسندگان [English]

  • elham Modiri 1
  • M. Montazeri 2
چکیده [English]

This study was conducted in 2010-2011 to evaluate the effects of herbicides trifluralin, ethalfluralin, alachlor and metribuzin on the incidence of damping off disease caused by Rhizoctonia solanion soybean varieties Williams, Mill 82 and Clark in sterile or non-sterile soil. The pathogen was grown on PDA and incorporated into the soil of each pod up to four cm depth. The incidence of the disease in herbicide-treated soil was compared with those of untreated soil which was pre-inoculated with the pathogen as control. In these experiments, Clark showed higher disease incidence than other varieties. Also the disease incidence was higher in sterile soil than in non-sterile soil. Compared with the untreated control, only trifluralin, significantly increased the disease incidence.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alachlor
  • Damping off
  • Ethalfluralin
  • Rhizoctonia solani
  • Trifluralin