مطالعه بیماری اسکای مو در بجنورد

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور مطالعه بیماری اسکای مو طی سال‌های 1386-1384 از باغات انگور در بجنورد (استان خراسان شمالی) بازدید به عمل آمد و از درختان دارای علایم بیماری نمونه‌برداری گردید. جداسازی عامل بیماری با به‌کارگیری محیط کشت‌های عصاره سیب‌زمینی- دکستروز- آگار((PDA، عصاره مالت- آگار (MEA) وعصاره یولاف- آگار ((OA از شاخه‌ها و تنه‌های آلوده انجام شد. در این بررسی 64 جدایه قارچی شامل Phaeoacremonium parasiticum (=Pm.parasiticum)‌،PhaeomoniellaChlamydospora (=P.chlamydospora), Fomitiporia mediterranea (=F.mediterranea)،‌Fusarium sp. و Phoma sp. جداسازی و شناسایی گردید. آزمون بیماری‌زایی با جدایه‌های Pm.parasiticum ، P.chlamydospora و F.mediterranea در شرایط گلخانه‌ای با مایه‌زنی روی قلمه و در شرایط مزرعه‌ای روی شاخه‌های درختان انگور 2-1 ساله رقم پیکامی انجام شد. علایم بیماری در شرایط گلخانه روی قلمه‌های مایه‌زنی شده به صورت خشک شدن و ریزش برگ‌ها و در شرایط مزرعه‌ای در شاخه‌های مایه‌زنی شده با Pm.parasiticum و  P.chlamydosporaبه صورت تغییر رنگ بافت چوب و آوند و در شاخه‌های مایه‌زنی شده با F.mediterranea به صورت ظهور پوسیدگی سفید در محل مایه‌زنی مشاهده گردید. از درختان انگوری که علایم بیماری را نشان داده بودند، عوامل قارچی جداسازی و شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF ESCA DISEASE OF GRAPEVINE IN BOJNOURD

نویسندگان [English]

  • A. FARASHIANI 1
  • S. A. MOUSAVI JORF 2
  • M. R. KARIMI 2
چکیده [English]

During growing seasons 2005-2007 samples of grapevine with esca symptoms were collected from different vineyards in Bojnourd (North Khorassan province). Isolation were made from affected wood tissues from branches and trunks on PDA, MEA and OA media. In this study, 64 fungi isolates were recovered and identified as Phaeoacremonium parasiticum, Phaeomoniella chlamydospora, Fomitiporia mediterranea, Fusarium sp. and Phoma sp. Pathogenesity tests were carried out for Pm. Parasiticum, P. chlamydospora and F. mediterranea  under field and greenhouse conditions. within 6 months after inoculation of cuttings, symptoms developed as sever defoliatin and wilting under greenhouse conditions. F. mediterranea caused white wood decay while Pm. parasiticum and P. chlamydospora produced wood discoloration in inoculated grapevines. in the field The pathogens were re-isolated and identified from inoculated grapevines after symptoms observed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Esca
  • Grapevine
  • Phaeoacremonium
  • Phaeomoniella
  • Fomitiporia