ارزیابی فرآورده‏های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. در این تحقیق اثر محافظت‌کنندگی عصاره آبی گیاهان (زیره سیاه Bunium persicum، زیره سبزCuminum cyminum، زنیانCarum copticum، رازیانهFoeniculum vulgare، میخک هندی Eugenia caryophyllata) به‌صورت فرو بردن نشا به مدت یک ساعت در غلظت‏های مختلف عصاره گیاهان و نیز تأثیر بقایای این گیاهان به عنوان اصلاح‏کننده خاک در کنترل نماتود ریشه گرهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره آبی زیره سبز بهترین تأثیر را در کاهش تعداد لارو سن دو و هم‌چنین کاهش نرخ تولید مثل نماتود داشته است. گیاهان تیمار شده با عصاره آبی رازیانه و زیره سیاه در مقایسه با دیگر گیاهان بیشترین کاهش را در شاخص گال ریشه به خود اختصاص داده‌اند. بهترین کنترل را در مبارزه با نماتود ریشه‏گرهی، گیاهان تیمار شده با سم کادوزافوس و بقایای زیره سبز (نسبت 10%) نشان دادند. اصلاح خاک با بقایای گیاه زنیان در تمامی نسبت‏های مورد آزمایش (1% ، 5% و 10%) علیه نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica اثر قابل قبولی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF PLANT PRODUCTS To CONTROL Melodogyne javanica ON TOMATO *

نویسندگان [English]

 • Z. SADEGHI 1
 • E. MAHDIKHANI MOGHADAM 2
 • M. AZIZI 2
چکیده [English]

Alternative measures to chemical control of plant parasitic nematodes were evaluated by using plant extracts and (or) plant residues of five species including Bunium persicum, Cuminum cyminum, Carum copticum, Foeniculum vulgare and Eugenia caryophyllata. Tomato seedlings were either dipped in water extracts of these plants at different concentrations before planting in soil infested with Meloidogyne javanica, or infested soil was amended with plant residues before the tomato seedlings were planted. At 60 and 90 days after planting, growth response of tomato, root infection by nematodes, and reproductive factor of nematode in pot cultures were evaluated. The results indicated that root dipping in the aqueous extract of C. cyminum was the most effective to decrease second stage juveniles and lower the reproductive factor. The extracts of F. vulgare and B. persicum were also effective to reduce the gall indices on tomato. Amending soil with plant residue of C. cyminum (10% w/w) controlled M. javanica comparable to Caduzafos nematicide. Furthermore, amending soil with plant residues of C. copticum at 1, 5, and 10% w/w levels were effective against root knot nematode.
Plants treatment with Caduzafos nematicide and residues of C. cyminum (10% w/w) was indicated the best control. Improving soil with C. copticum residues shown a favorable effect against root knot nematode (M. javanica) at all tested rates (1%, 5% , 10% w/w).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ajwain
 • Black Cumin
 • Clove
 • fennel
 • Green cumin
 • root-knot nematode
 • Root dipping
 • Soil amendment