بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه با عامل Sclerotinia sclerotiorum، از بیماری‌های مهم کلزا در دنیا و ایران می‌باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی به این بیماری در مزارع کلزای استان مازندران، طی دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389، تعداد 120 مزرعه کلزا در پنج منطقه مختلف استان (شامل ساری، بابلسر، دشت ناز، بهشهر و گلوگاه) انتخاب و از زمان ظهور علایم بیماری طی بازدیدهای منظم هفتگی، میزان بیماری روی اندام‌های مختلف کلزا در طول دوره آلودگی در مزارع یادداشت‌برداری شد. از لحاظ حداکثر وقوع علایم برگی در سال اول بین مناطق و مزارع اختلافی نبوده ولی در سال دوم و مجموع دو سال بین مناطق و دو سال تحقیق اختلاف معنی‌دار (001/0>P) وجود داشته است. میزان آلودگی در سال اول (35 درصد) بیشتر از سال دوم (24درصد) بوده و در مجموع منطقه گلوگاه بیشترین آلودگی (42درصد) و ساری کمترین آلودگی (8/20درصد) را داشته است. از لحاظ وقوع نهایی بیماری بین مناطق مورد بررسی اختلاف معنی‌داری (001/0>P) وجود داشته ولی بین دو سال تحقیق اختلافی نبود و از لحاظ شدت نهایی بین مناطق (001/0>P) و دو سال تحقیق (05/0>P) اختلاف معنی‌داری وجود داشت. وقوع نهایی در دو سال تحقیق برابر 21 درصد و شدت متوسط نهایی در سال اول (15درصد) بیشتر از سال دوم (5/11درصد) بود. در مجموع دو سال، منطقه گلوگاه با میزان وقوع بیماری 32 درصد و شدت متوسط 2/21درصد بیشترین آلودگی و منطقه ساری با میزان وقوع 75/13درصد و شدت متوسط 25/8 درصد کمترین آلودگی را به خود اختصاص داده بودند. از لحاظ سطوح زیر منحنی‌های پیشرفت بیماری نیز بین مناطق و دو سال تحقیق اختلاف معنی‌دار بوده، که در سال اول بیشتر از سال دوم و در مناطق گلوگاه و بهشهر بیشتر از سایر مناطق بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON THE INFECTION STATUS OF SCLEROTINIA STEM ROT OF RAPESEED IN DIFFERENT REGIONS OF MAZANDARAN PROVINCE *

نویسندگان [English]

  • R. POUR MEHDI ALAMDARLOU 1
  • M. A. AGHAJANI 2
  • S. A. MAHDIAN1 2
  • H. BARARI 2
چکیده [English]

Sclerotinia stem rot, caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the rapeseed important diseases in the world and Iran. In order to study the infection status of this disease in rapeseed fields of Mazandaran province, 120 fields in five different regions of Mazandaran (including Sari, Babolsar, Dashte Naz, Behshahr and Galogah) selected during years 2010 and 2011. From the beginning of disease symptoms appearance, weekly surveys were done from fields and amount of disease was recorded during the infection period. Based on the highest disease incidence on leaves, there were no significant differences between regions and fields in first year, but in second and combined two years, there were significant differences (P<0.001) between regions and years. The infection in first year (35%) was higher than second year (24%) and the region Galogah had the highest infection (42%) and Sari lowest infection (20.8%). Based on the final disease incidence on stems, there were significant differences between regions (P <0.001), but no significant differences between years. Based on disease severity, there were significant differences between regions (P <0.001) and years (P <0.05). Disease incidence was 21% in both two years and disease severity in first year (15%) was more than second year (11.5%). In combined two years, Galogah with disease incidence 32% and severity 21.2% had the highest infection and Sari with disease incidence 13.75% and severity 8.25 % had the lowest infection. Based on areas under disease progress curves, there were significant differences between regions and years, that these factors in first year were more than second year and in regions Galogah and Behshar were more than other regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sclerotinia sclerotiorum
  • Incidence
  • Final mean severity
  • Infection period