مطالعه بیماری اسکا و پتری انگور در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

طی مطالعه‌ای که در سال‌1389 به منظور بررسی بیماری پتری و اسکای انگور در استان کرمان صورت گرفت، از باغ‌های مناطق مختلف از جمله خانوک، محی‌آباد، قوام آباد، حمیدیه، ماهان، عرب آباد، سیرجان، سیرچ، کرمان، بردسیر، جوپار، هوتک، چترود، گلباف، دلفارد و رابر بازدید به عمل آمد. از شاخه و تنه درختان بیمار که دارای علایم خارجی بیماری زوال شامل زرد و قهوه‌ای شدن نواحی بین رگبرگ‌ها، پژمردگی، کاهش رشد، کم‌برگی و سرخشکیدگی و علایم داخلی مانند تغییر رنگ بافت چوب و آوندها در برش عرضی بودند نمونه‌برداری شد. جداسازی عوامل قارچی از نواحی بافت آلوده و با استفاده از محیط کشت‌‌های PDA (Potato Dextrose Agar) و MEA (Malt Extract Agra) انجام گردید. جدایه‌های به‌دست آمده براساس خصوصیات ریخت‌شناسی و محیط کشت شناسایی شدند. در مجموع 216 جدایه قارچ از درختان انگور که علایم زوال را نشان می‌دادند به‌دست آمد که در این میانPhaeoacremonium aleophilum (=Pm. aleophilum) (83/20 %)، (=Pa. chlamydospora)  Phaeomoniella chlamydospora (11/11%) و Pm. parasiticum (95/6 %) مهم‌ترین گونه‌هایی بودند که از درختان بیمار جداسازی و شناسایی شدند. در این مطالعه، علایم بیماری اسکا تنها در 57/28 درصد از باغ‌های مورد مطالعه و 25/23 درصد از کل درختان نمونه‌برداری شده مشاهده گردید درحالی‌که علایم مشابه بیماری پتری در 43/71 درصد از باغ‌های مورد مطالعه و 75/76 درصد کل درختان نمونه‌برداری شده دیده شد. براساس نتایج به‌دست آمده بیماری پتری انگور در استان کرمان اهمیت و پراکندگی بیشتری نسبت به بیماری اسکا دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF ESCA AND PETRI DISEASE OF GRAPEVINE IN KERMAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • M. ARABNEZHAD 1
  • H. MOHAMMADI 2
چکیده [English]

A field survey was conducted during spring and summer of 2010 from vineyards in different areas of Kerman province including Khanook, Mohy Abad, Qhavam Abad, Hamidiyeh, Mahan, Arab Abad, Sirjan, Sirch, Kerman, Bardsir, Joupar, Hootk, Chatroud, Golbaf, Dalfard and Rabor in order to determine the prevalence of esca and Petri diseases of grapevine in this province. Samples were taken from grapevines showing the following symptoms: interveinal chlorosis and leaf necrosis, reduced growth, wilting and wood and xylem discoloration in cross section. Isolations were made from affected wood tissues on MEA and PDA media. The isolates were identified based on morphological and cultural characteristics. A total of 216 fungal isolates were obtained from grapevines showing decline disease symptoms. The most important fungal isolates associated with grapevine showing decline symptoms in most vineyards were Phaeoacremonium aleophilum (=Pm. aleophilum) (20.83%), Phaeomoniella. chlamydospora  (11.11%) and Pm. parasiticum (6.95%). In this study, esca and Petri disease symptoms were obsereved on 28.57% and 71.43% of visited vineyards, respectively. Moreover, the proportion of grapevines with Petri disease (76.75%) was much greater than those with esca (23.25%). Our results show the importance of Petri disease in most of the Kerman province viticultural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine decline
  • Phaeoacremonium spp
  • Phaeomoniella chlamydospora