تنوع ژنتیکی جدایه‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک بادام دراستان‌های فارس‌، کرمان و کردستان‌

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری جاروک بادام که فیتوپلاسمای همراه با آن Candidatus Phytoplasma phoenicium نام دارد در حال حاضر یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های بادام در ایران و لبنان است. تنوع ژنتیکی در فیتوپلاسمای همراه با جاروک بادام در نمونه‌های تهیه شده در دو نقطه از باغ‌های اطراف نیریز (جدایه‌های نیریز1ونیریز2)، یک نقطه از مشکان نیریز(جدایه مشکان)، دو نقطه در اطراف کرمان (جدایه‌های کرمان1وکرمان2) ویک نقطه در شهرستان سنندج (جدایه سنندج) بررسی گردید. نهال‌های بادام تلخ مایه‌زنی شده با جدایه‌های عامل جاروک بادام در شرایط کنترل شده واکنش‌های متفاوتی را نشان دادند.RFLP محصول PCR مستقیم با جفت آغازگرP1/P7(تقریباً 1800 جفت باز از اپرون ار.ان.ای ریبوزومی) با آنزیم‌های, CfoI, HaeIII, HinfI, HpaII, RsaI, TaqAluI نشان داد که جدایه مشکان از نظر نقوس حاصل از برش با انزیم CfoI و جدایه کرمان 2 از نظر نقوش حاصل از برش با آنزیمHinfIبا بقیه متفاوت‌اند و بر این اساس جدایه‌های مورد مطالعه در 3 گروه قرار می‌گیرند.جدایه مشکان در گروه یک، جدایه کرمان2 در گروه دو و جدایه‌های کرمان ا، سنندج، نی‌ریز 1 و نی ریز 2 در گروه سه قرار گرفتند. مقایسه میزان تشابه نوکلئوتیدی در ناحیه  SRنیز تفاوت جدایه‌های عامل جاروک بادام را تأیید کرد و نشان داد که جدایه مشکان با دیگر جدایه‌های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.بررسی تبارزایی براساس ترادف اپرون آر ان ای ریبوزومی، جدایه‌های عامل جاروک بادام را در گروه جاروک نخود کبوتر (16S rIX, Pigeon pea witches' broom)قرار داد و نشان داد که این جدایه‌ها یکسان نیستند. تمامی بررسی‌های مولکولی تفاوت جدایه خفر با جدایه‌های مورد مطالعه در این تحقیق را تأیید کرد. بررسی‌های RFLP، مقایسه میزان تشابه نوکلئوتیدی و تبارزایی نشان داد که تفاوت ژنتیکی جدایه‌های جاروک بادام مربوط به 600 جفت باز از اپرون ار ان ای ریبوزومی شامل انتهای́ 5ژن 16S، ناحیهSR  و ابتدای́  3ژن 23S است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GENETIC DIVERSITY OF THE PHYTOPLASMA ISOLATES ASSOCIATED WITH ALMOND WITCHES' BROOM IN IRAN*

نویسندگان [English]

  • H. POURALI 1
  • M. SALEHI 2
چکیده [English]

Almond witches' broom (AWB) is an economically important disease associated with Candidatus Phytoplasma phoenicium, a phytoplasma belonging to the pigeon pea witches' broom group (16SrIX). Induction of different symptoms under natural conditions and after graft inoculation of bitter almond seedlings suggests genetic diversity of Keman 1, Kerman 2, Moshkan, Neyreez 1, Neyreez 2 and Sanandaj isolates of AWB in Iran. Restriction fragment length polymorphism, percent sequence homology and phylogenetic analysis were used for further assessment of genetic diversity among these isolates. RFLP analysis of P1/P7 PCR products (1.8 kbp) using AluI,haeIII, HhaI, HinfI, HpaII, Msel, TaqI and TasI revealed that Moshkan and Kerman 2 isolates are distinguishable from other isolates because of the different dijestion patterns produced by Cfo1 1 and Hinf1 enzymes, respectively. On this basis Moshkan isolate fell into group 1, Moshkan isolate into group 2 and Kerman1, Neyreez1, Neyreez2 and Sanandaj isolates into group 3. Percent homology of SR sequences differentiated AWB isolates. Moshkan isolate being distinctly different from the othes. Phylogenetic tree constructed with 16S rRNA gene and SR sequences also indicated genetic diversity of AWB isolates.Results of the present study shows that the 600 base pairs of rRNA gene operon following 1200 bp of the 5' start end of rRNA operon is the preffered fragment for studing genetic diversity of AWB phytoplasma. In the present stuy AWB disease is reported for the first time from Kerman and Sanandaj almond growing areas of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond witches᾽ broom
  • Phytoplasma
  • Genetic diversity