شناسایی و ردیابی جدایه‌های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی‌سی‌آر

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus (GFLV)) از مخرب‌ترین ویروس‌های مو در سراسر جهان می‌باشد.  بهترین روش کنترل خسارت این ویروس جلوگیری از انتشار قلمه‌های آلوده و نیز استفاده از اندام تکثیری عاری از ویروس برای احداث تاکستان‌های جدید می‌باشد، بنابراین ردیابی دقیق این ویروس از اهمیت بالایی در کنترل آن برخوردار است. به منظور معرفی یک روش حساس در ارزیابی پایه‌های مادری، طی سال 1387 از گیاهان موی تاکستان‌های مناطق مختلف کشور نمونه‌برداری انجام و آلودگی آنها بهGFLV با استفاده از DAS-ELISA بررسی شد. سپس آلودگی 14 نمونة الیزا مثبت با استفاده از آرتی-‌پی‌سی‌آر و با به‌کارگیری آغازگرهای موجود در منابع و طراحی شده در این پژوهش بررسی شد. نتایج نشان داد که اکثر آغازگرهای موجود در منابع قادر به ردیابی در تمامی نمونه‌های بررسی شده نبودند. درحالی‌که آغازگرهای طراحی شده در این پژوهش ویروس را در همة نمونه‌ها ردیابی کردند. کارایی آغازگرهای طراحی شده روی 35 نمونة الیزا مثبت جمع‌آوری شده از سایر استان‌ها در سال بعد (1388) بررسی و تأیید شد. هم‌چنین در این پژوهش برای اولین‌بار روش پیوند سبز برای بررسی آلودگی به GFLV انجام و آلودگی ویروسی را تأیید کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیب پیوند سبز و آرتی-‌پی‌سی‌آر با آغازگرهای معرفی شده در این بررسی روشی دقیق برای ردیابیGFLV است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND DETECTION OF IRANIAN ISOLATES OF Grapevine fanleaf virus USING GREEN-GRAFTING AND RT-PCR

نویسندگان [English]

  • SH. NOURINEZHAD ZARGHANI1 1
  • M. SHAMS-BAKHSH 2
  • N. SOKHANDAN-BASHIR 1
  • M. PAZHOUHANDEH 1
چکیده [English]

Grapevine fanleaf virus (GFLV) is one of the most destructive grapevine viruses worldwide. The best strategy to control the virus is to cultivate virus free plant material in non-infested soils. Therefore, detection of the virus plays a key role in control of GFLV. To establish a reliable and sensitive technique for detection of GFLV in the stock grapevines or in preparation of virus free grapevines, samples from different vineyards of Iran were collected in 2009 and their infection by GFLV was assessed by DAS-ELISA. Fourteen ELISA positive samples were subjected to RT-PCR using GFLV published primers and the primers designed in this study. Most of the primers available in literature failed to detect GFLV in all 14 tested samples, whereas the primers designed in this study detected the virus in all mentioned samples. The efficacy of the designed primers in this study was confirmed by detection of the virus in further 35 ELISA positive samples collected from other provinces in 2010. Moreover, GFLV infectivity of grapevines for the first time was confirmed by green grafting. The results revealed that the combination of the green-grafting with RT-PCR method, using the introduced primers in this study, offers a reliable method for detection of GFLV isolates.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • ELISA
  • Primer designing