طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) بیش از هزار وسیصد گونه گیاهی را آلوده و سبب افت کمی و کیفی محصولات می‌شود. در این تحقیق کاربرد خاموشی پس از نسخه برداری با استفاده از سازه سنجاق سری برای بدست آوردن گیاهان مقاوم به CMV بررسی شد. به این منظور ترادف 145 جفت بازی حفاظت‌شده ویروسی از ژن بازدارنده سیستم خاموشی گیاه میزبان انتخاب شد. این ترادف بصورت سنس و آنتی سنس که توسط اینترون از هم جدا می‌شوند در حامل دوگانه pFGC5941 همسانه سازی و حامل نوترکیب pFGC-2b-h نامیده شد. حامل ساخته‌شده به اگروباکتریوم سویه GV3101 منتقل گردید. گیاهان توتون (Nicotiana benthamiana) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) بصورت موقت به این سازه تیمار شد و شش روز بعد با ویروس موزائیک خیار مایه زنی شدند. کارائی سازه 15 روز بعد از مایه‌زنی با ویروس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد این سازه کارائی بالای در کاهش علایم و غلظت ویروس در برگ‌های بالائی نسبت به گیاه شاهد دارد و از این سازه می‌توان در تولید گیاهان تراریخت مقاوم به CMV استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and construction of hairpin structure using sequence of CMV-2b gene for induction of resistance to Cucumber mosaic virus

نویسندگان [English]

  • A. AZIZI 1
  • M. SHAMS-BAKHSH1 2
  • A. MOEENI 1
چکیده [English]

Cucumber mosaic virus (CMV) infects more than 1300 plant species that causes reduction in yield and quality of crops. In this research, the application of the hairpin-mediated RNA silencing technology was investigated for obtaining resistance to CMV. Therefore, a fragment of 145 nt from the silencing suppressor gene of CMV was selected. The CMV sequences from NCBI were aligned and the consensus sequence was selected and synthesized. This gene sequence was cloned as sense and antisense in pFGC5941 binary vector and the recombinant vector named pFGC-2b-h. The obtained plasmid was transferred to GV3101 agrobacterium strain. Transient assay on bean (Phaseolus vulgaris) and Nicotiana benthamiana was performed by the agrobacterium containing pFGC-2b-h and six days later plants were mechanically inoculated by CMV. Fifteen days postinoculation, plants were assessed using symptoms appearance and ELISA test. Results showed that the construct can effectively reduce the symptoms and virus accumulation level. Furthermore, the results suggested that the pFGC-2b-h construct can be used to obtain transgenic plants resistance to CMV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMV
  • Nicotiana benthamiana
  • Posttransciptional gene silencing