اولین گزارش گونه‌ی Tylenchus naranensis از ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

 

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: abdollahi@yu.ac.ir
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد نماتد‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه یاسوج
2- دانشیار نماتد شناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه یاسوج
3- استاد نماتدشناسی بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
 


در نمونه‌برداری از مناطق مختلف کشت درختان سیب شهرستان‌های بویراحمد و دنا در فصول بهار و تابستان 1391 و 1392، گونه‌ای از جنس Tylenchus به دست آمد که با بررسی‌های مرفولوژی و مرفومتری T. naranensisMaqbool, Zarina & Ghazala, 1987 تشخیص داده شد که گزارشی جدید برای ایران است و  شرح داده می‌شود. ماده: بدن به سمت شکم خمیده تا C شکل، سر در امتداد بدن با شبکه کوتیکولی ضعیف و دارای چهار شیار، بلندی سر 4/3-3/2 میکرومتر و عرض آن در پایه شبکه کوتیکولی 6/6-3/5 میکرومتر. استایلت ظریف، قسمت مخروطی به طول 7/5-3/5 میکرومتر و 50-46 درصد طول استایلت. استایلت دارای گره‎های گرد تا متمایل به عقب. محل ریزش غده پشتی مری در زیر گره استایلت با فاصله 4/1-8/0 میکرومتر از زیر گره‌های استایلت. سطح بدن دارای شیار‌های عرضی ظریف به فاصله یک تا یک و نیم میکرومتر از یکدیگر، سطوح جانبی دارای چهار شیار طولی به عرض 4/5-2/4 میکرومتر و به اندازه 26-19 درصد عرض بدن. . لوله اولیه مری استوانه‌ای و تقریباً هم‌اندازه با طول لوله ثانویه. حباب میانی بیضی شکل به عرض 5/8-6/6 میکرومتر با دریچه مشخص، واقع در نیمه اول تا اواسط مری. لوله ثانویه مری استوانه‌ای شکل، حلقه عصبی در نیمه اول لوله ثانویه مری و با فاصله 86-64 میکرومتر از ابتدای بدن واقع شده. همی‌زونید یک تا دو شیار قبل از روزنه دفعی-ترشحی. دایرید مشخص، در نزدیکی روزنه دفعی-ترشحی و در 106-90 میکرومتری از ابتدای بدن. روزنه دفعی-ترشحی قبل از ابتدای حباب انتهایی. حباب انتهایی رشد یافته و کشیده، به عرض 5/9-0/8 میکرومتر و طول 25-19 میکرومتر. واژن به طول  12-0/6 میکرومتر و 40-30 درصد عرض بدن در ناحیه شکاف تناسلی. شکاف تناسلی با لبه‌های نسبتاً برجسته. لوله تناسلی مستقیم، رو به جلو و یک تخمدانه با کیسه عقبی رحم به طول 13-5/7 میکرومتر (نصف عرض بدن در ناحیه شکاف تناسلی). دم مخروطی با خمیدگی شکمی با انتهای گرد و باریک. فاسمید مشاهده نشد.

عنوان مقاله [English]

First report of Tylenchus naranensis from Iran

نویسندگان [English]

  • F. HAJIZADEH 1
  • M. ABDOLLAHI 2
  • A. KAREGAR 1
چکیده [English]

During a survey conducted in apple orchards of Boyer-Ahmad and Dena regions, in summer of 2013 and 2014, a species of Tylenchus was recovered which was identified as T. naranensisMaqbool, Zarina & Ghazala, 1987 based on morphological and morphometric studies. This is a new report for Iran and describe here. Female: Ventrally curved to C-form, head continuous with body contour, cephalic framework weakly sclerotized with 4 annules, 2.3–3.4 µm high and 5.3–6.6 µm wide. Stylet delicate with conus in 5.3-5.7 µm, about 46–50% of total length, with small rounded to posteriorly directed knobs. Dorsal esophageal gland orifice at 0.8–1.4 µm of stylet base.  Body cuticle finely striated, striations 1.0–1.5 µm apart in mid-body; lateral field 4.2–5.4 µm, about 19–26% of body width; four lines in lateral field. Procorpus cylindrical, as long as isthmus; median bulb oval and muscular, located at first half of the esophagus, 6.6–8.5 µm in width, with distinct cuticular thickenings; isthmus  slender, nerve ring located at first half of isthmus, 64-86 µm from the anterior extremity. Hemizonid 1–2 annules anterior to excretory pore. Deirids near to excretory pore, 90-106 µm from the head apex.Excretory pore near anterior end of basal bulb; terminal bulb elongated, 8.0–9.5 µm across and 19–25 µm long; Vagina 6–12 µm and 30–40% of vulval body diameter; vulva with projected lips. Ovary outstretched, anteriorly directed with post-vulval uterine sac (7.5-13 µm long, half vulval body length). Tail conoid, ventrally curved with finely rounded tip; phasmid not seen. Morphometric of 14 females is given as below: