وقوع گونه‌های زهرابه‌دار Aspergillus در انجیرهای خشک استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در طی سال‌های 1384-1387 نمونه‌هائی از خاک، برگ و میوه انجیر از انجیرکارهای استهبان در استان فارس و انجیرهای خشک از فروشگاه‌های شهرستان شیراز جمع‌آوری گردید. نود و چهار جدایه گونه‌های Aspergillus از نمونه‌های مذکور جداسازی شدند. براساس خصوصیات کشت، دمای رشد و مشخصات ریخت‌شناختی گونه‌های Aspergillus با درصد جداسازی به شرح زیر تشخیص داده شدند: (13/3) A. alliaceus (44/7) A. carbonarius(1/35) A. flavus، (38/6) A.fumigatus، (25/4) A. japonicus( 6/39) A. niger var niger ( 13/2) A. ochraceusو (13/2) A. terreus. گونه‌های A. japonicus و A. ochraceus به ترتیب برای ایران و استان فارس فلور قارچی جدید هستند. تنوع ژنتیکی جمعیت A.flavus از بستره‌های مختلف با استفاده از جهش یافته‌های نیت و تولید زهرابه آنها تعیین گردد. هفت گروه‌های سازگاری رویشی (VCGs) در بین جهش یافته‌های نیت تشخیص داده شدند. قدرت تولید زهرابه به آفلاتوکسین در جدایه‌های A.flavus با استفاده از محیط کشت عصاره مخمر، ساکاروز آگار حاوی 2/0 درصد methylated-β-clodextrin در شیشه ارزیابی گردید. بین گروه‌های VCG و تولید زهرابه قارچی در جدایه‌ها رابطه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INCIDENCE OF Aspergillus SPECIES AND MYCOTOXINS IN DRIED FIGS IN SOUTHERN IRAN

نویسندگان [English]

  • E. FARJOOD 1
  • Z. BANIHASHEMI 2
چکیده [English]

During 2005-2007, soil, leaf and fig fruit samples from fig plantation in Estahban in Fars Province and several samples of dried figs from markets in Shiraz city were collected. Ninety four isolates of  Aspergillus species were recovered from soil, leaf and fig fruit samples. Based on cultural characteristic, temperature and morphological criteria the following Aspergillus species with their percentage frequencies were identified: A. alliaceus (3.13), A. carbonarius (7.44) A. flavus (35.1), A. fumigatus (6.38), A. japonicus (4.25), A. niger var niger(39.6), A. ochraceus (2.13), and A. terreus (2.13). A. japonicus and A. ochraceus are as a new report for Iran and Fars province mycoflora respectively. The genetic diversity of a population of A. flavus from various substrates using nit mutants and their aflatoxin production was determined. Seven vegetative compatibility groups (VCGs) were identified among the nit mutants. The in vitro ability of A. flavus isolates in aflatoxin production was assessed using yeast extract sucrose agar medium supplemented with 0.2% methylated -b-cyclodextrin. There was a relationship between a VCG and the amount of mycotoxin produced by the isolate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ficus carica
  • Fars
  • Estahban
  • aflatoxin
  • Genetic diversity