اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه)

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

بیماری میوه سبز مرکبات ( هوانگ لانگ بینگ) یکی از بیماری‌های مهم مرکبات و جزء بیماری‌های قرنطینه‌ای کشور محسوب می‌شود. این بیماری به تازگی از برخی نقاط استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گزارش شده است (علیزاده 1388). عامل بیماری در ایران باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus و ناقل آن پسیل مرکبات است. مجاورت استان کرمان با استان‌های آلودهو هم‌چنین عدم امکان تشخیص قطعی بیماری بر اساس علائم، موجب شد تا ردیابی مولکولی این بیماری در منطقه ارزوئیه (به دلیل وجود ناقل و مشاهده علائم مشابه به علائم بیماری) انجام گیرد. در مهر ماه 1389 در راستای ردیابی بیماری مذکور از 120 درخت مشکوک نمونه برداری به عمل آمده و از نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه رگبرگ‌ها جدا و از آنها و دی ان ای کل با استفاده از کیت استخراج دی ان ا شرکت فرمنتاز استخراج شد. نمونه‌های دی.ان.ا از نظر وجود عامل بیماری میوه سبز با استفاده از دو جفت آغازگر و روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ارزیابی شدند. آغازگرهای A2 و J5 یک قطعه از ژن‌های پروتئین‌های ریبوزمی با اندازه تقریبی 703 جفت باز در گونه آسیایی و آغازگرهای OI1 و OI2C یک قطعه از دی.ان.ا ریبوزومی 16s با اندازه تقریبی 1160 جفت باز را تکثیر می‌کنند. محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با هر کدام از جفت آغازگرها روی ژل آگارز 1% الکتروفورز شد. در محصول PCR با هر کدام از جفت آغازگرها باندهای مورد انتظار در یک نمونه از 120 نمونه آزمایش شده مشاهده گردید. وجود باند 703 جفت بازی حاصل از PCR با آغازگرهای A2 و J5 و هم‌چنین نتایج هضم آنزیمی محصول PCR با آغازگرهای OI1 و OI2C توسط آنزیم XbaI و مشاهده دو باند تقریبی 520 و 640 جفت بازی، وجود گونه Candidatus Liberibacter asiaticus را تأیید کرد. قطعه‌های حاصل از PCR برای بررسی بیشتر تعیین ترادف شدند. گیاه آلوده یک اصله نارنگی 4 ساله رقم کارا از منطقه قادر آباد ارزوئیه بود که علائمی شامل لکه‌های تیره و روشن از زرد، سبز روشن و سبز تیره بدون حاشیه یا مرز مشخص روی برگ آن مشاهده گردید. هم‌چنین علائمی از جمله تشکیل برآمدگی‌های نامنظم روی میوه به صورت آبله آبله شدن میوه، بذرهای کوچک، پوک، چروکیده، قهوه‌ای مایل به سیاه و عقیم و هم‌چنین عدم تقارن میوه دیده شد که البته ممکن است عوامل دیگری نیز در تولید آنها نقش داشته باشد. این اولین گزارش از وجود بیماری میوه سبز مرکبات در منطقه ارزوئیه در استان کرمان می‌باشد. بر اساس دستور العمل‌های ارسالی از سازمان حفظ نباتات کشور دستور امحاء درخت آلوده صادر شد.
 
 

 
 

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF CITRUS HUANGLONGBING IN THE ORZOOIYEH REGION IN KERMAN PROVINCE (ORZOOIYEH)*

نویسندگان [English]

  • M. MOHKAMI 1
  • R. SATARI 2
  • Z. LORI 2
  • A. EHSANI 2
  • A. NAZEMI 2
چکیده [English]

Huanglongbing is an important disease of citrus and has been regarded as a quarantine diseases in Iran. The disease has been recently reported from some parts of Sistan-Baluchistan and Hormozgan(Alizadeh 2009). The causal agent of the disease in Iran is the bacterium Candidatus Liberibacter asiaticus vectored by citrus psylla. Proximity of Kerman province with Sistan-Baluchistan and Hormozgan provinces, observation of huanglongbing-like symptoms and difficulties of symptomatic diagnosis of the disease prompted us to use a molecular method for identification in Orzooiyeh District. In September, 2010, in an attempt to trace the disease, samples were collected from 120 suspected trees. Total DNA was extracted from vein of the samples using DNA Extraction Kit (Fermentas). DNA samples were tested by PCR using two pairs of primers. Primers A2 and J5 amplified a 703 bp segment of ribosomal protein genes in Asian species while the primers OI1 and OI2C amplified a 1160 bp segment of 16s rDNA. The amplified DNAs (PCR products) were analysed on %1 agarose gel stained with ethidium bromide. For both primer pairs, the expected band of PCR product was observed in one sample. Presence of 703 bp band in product of PCR test using A2 and J5 primers, and also result of enzymatic digestion of PCR product related to OI1 and OI2C primers by enzyme XbaI and observing two bands of about 520bp and 640bp confirmed the presence of Candidatus Liberibacter asiaticus. PCR products were sequenced for further investigation. The infected tree was a four years old tangerine, Kara variety, in Qader-abad, Orzooiyeh, exhibiting symptoms such as dark and bright patches of yellow, bright green and dark green without any definite margin on the surface which may also be caused by other agents. Moreover, other symptoms such as pox-like irregular distortions on the fruit, tiny, shrunken, hollow, sterile and dark brown seeds and asymmetry of the fruit were observed. This is the first report of hunglongbing in Kerman province (Orzooiyeh). The infected tree was eradicated according to the instruction received from Plant Protection Organization.