بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه‌های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف‌های هرز غالب باغ‌های مرکبات مازندران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

بیماری بلاست یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال ایران محسوب می‌شود (SHAMSBAKHSH and RAHIMIAN 1997). خسارت عامل بیماری اغلب در فصول سرد سال در مرکبات دیده می‌شود ولی در ماه‌های گرم سال روی سایر گیاهان از جمله علف‌های هرز بقای اپی فیتی دارد. طی سال‌های 1388 و 1389 از علف‌های هرز باغات مرکبات شهرستان‌های بابلسر و ساری شامل آکالیفا (Acalypha sp.)، چمن یکساله (Poa annua)، علف قناری(Phalaris canariensis) ، قیاق (Sorghum halepense)، مرغ (Cynodon dactylon)، چسبک (Setaria viridis)، دانه تسبیحی (Aegilops ovata)، چچم (Lolium sp.)و تاج خروس (Amaranthus retroflexus)نمونه‌برداری شد. یک باکتری میله‌ای شکل گرم منفی، هوازی و دارای چند تاژک قطبی از تمامی این گونه‌ها جدا گردید. کلنی‌های باکتری روی محیط آگار غذایی حاوی سوکروز تقریباً مدور برجسته و سفید تا کرم رنگ بود. جدایه‌ها قادر به تولید رنگ فلورسنت روی محیط King-Bبودند ولی در تولید لوان و لهانیدن برش‌های سیب زمینی متغیر بودند. جدایه‌ها اکسیداز و آرجی نین دی هیدرولاز منفی، ولی کاتالاز و اوره آز مثبت بودند. همه جدایه‌ها ژلاتین، کازئین، آرژنین و توئین 80 را هیدرولیز کرده ولی نشاسته و اسکولین را هیدرولیز نکرده و تیروزیناز منفی بودند. بالاترین غلظت قابل تحمل کلرید سدیم در جدایه‌ها 5 درصد بود. جدایه‌ها قادر به استفاده از D-فروکتوز، D-گلوکز، D-زایلوز، مانیتول، رافینوز، گلیسرول، L- آلانین، L- لوسین،L-آسپاژین، L-تریپتوفان، فومارات، پیروات، L- تارتارات،D - تارتارات، سیترات و مالات بوده ولی توانایی استفاده از آرابینوز، دولسیتول، اتانول، پروپانول، L- تایروزین، L- متیونین، و اگزالات را به عنوان منبع کربن نداشتند. هم‌چنین در استفاده از سوکروز، اسکولین و پکتات متغیر بودند. واکنش فوق حساسیت بعد از تزریق سوسپانسیون باکتری به برگ‌های شمعدانی بعد از 24 ساعت و بیماری‌زایی روی برگ‌های مرکبات بعد از 5 تا 7 روز به اثبات رسید . بر اساس نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی جدایه‌ها به چهار گروه تقسیم شدند: گروه اول شامل جدایه‌های چمن یک ساله، چچم، فالاریس، قیاق و چسبک که بینابین جدایه‌های استاندارد Pseudomonas viridflava (Pv)  و(Pss)  P. syringae pv. syringaeبودند، گروه دوم شامل جدایه آکالیفا بود که شباهتی با هیچ یک از جدایه‌های استاندارد Pvو Pssنداشت، در گروه سوم جدایه به دست آمده از تاج خروس به جدایه Pssو جدایه‌های به دست آمده از دانه تسبیحی و مرغ در گروه چهارم قرار گرفته و Pvتشخیص داده شدند. در آزمون PCRنمایندگان جدایه‌ها با دو آغازگر rpoDوgyrBبه ترتیب دو قطعه 850 و 1200 bpرا تکثیر نمودند. توالی‌های نوکلئوتیدی به دست آمده، پس از همردیف‌سازی چندگانه (Multiple sequence alignment)با برنامه Clustal Wبا سایر توالی‌های مربوط به این ناحیه در گونه‌های مختلف Pseudomonasموجود در بانک ژن (NCBI)مقایسه شدند. با توجه به خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی، جدایه‌ها متعلق به جنس Pseudomonasو جدایه‌های دانه تسبیحی و مرغ به گونه Pv.و جدایه تاج خروس به گونهPss.تعلق دارند. ویژگی‌های به دست آمده از چمن یکساله، چچم، فالاریس، قیاق و چسبک بینابین .Pvو Pss.بود. این اولین گزارش از بقای اپی فیتیPv روی علف‌های هرز در ایران است.

 
 

عنوان مقاله [English]

EPIPHYTIC SURVIVAL OF Pseudomonas viridiflava AND RELATED STRAINS,THE INCITANTS OF OR ASSOCIATED WITH THE CITRUS BLAST DISEASE ON PREDOMINANT WEEDS IN CITRUS GROVES IN MAZANDARAN

نویسندگان [English]

  • F. SADEGHI
  • H. RAHIMIAN
  • V. BABAEIZAD
چکیده [English]

Citrus blast is one of the important diseases of citrus in north of Iran. The disease causes considerable damage during and immediately after the cold seasons. The causal agents have epiphytic survival on diverse weeds during spring and summer. During 2009-2010, samples were collected from several candidate weed plants including: Poa annua, Phalaris canariensis, Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Setaria viridis, Acalypha sp., Aegilops ovate, Lolium sp. and Amaranthus retroflexus. A rod- shaped, gram negative, aerobic, fluorescent bacterium was isolated from all samples. The bacterium possessed several polar flagella. Strains were negative in oxidase and arginine dihydrolase but positive in catalase and urease tests and tolerated 5% NaCl. They were variable in production of levan from sucrose and rotting potato tuber slices. All strains hydrolyzed gelatin,casein and Tween 80. Nitrate was not reduced to nitrite, and production of reducing substances from sucrose was variable. All strains produced a hypersensitive reaction in geranium (Pelargonium X hortorum Baily). Glucose, fructose, xylose, mannitol, raffinose, glycerol, alanin, leucin, asparagine, tryptophane, fumarate, pyruvate, D- and L- tartrate,citrate and malate were utilized as carbon sources by all strains; none could utilize arabinose, dulcitol, ethanol, propanol, tyrosine, methionine, and oxalate. They were variable in utilization of sucrose, esculin and pectate. Pathogenicity of most of strains on citrus was confirmed 5-7 days after inoculation.Based on The protein profile strains were devided into four groups . The first group consisting of isolates from Poa annua, Phalaris canariensis, Sorghum halepense, Setaria viridis and Lolium sp. were between Pseudomonas viridiflava (Pv.) and P. syringae pv. syringae (Pss.) . The second group consisted of Acalypha sp. which was different from Pv. and Pss. In the third group, the isolate from Amaranthus retroflexus was similar to Pss. The isolates of the fourth group including those from Aegilops ovate and Cynodon dactylon resembled Pv. Polymerase chain reaction (PCR) assays with gyr B and rpo D primers, the specific fragments of 850 bp and 1200 bp long respectively, were amplified from most strains. Multiple sequence alignment was performed using ClustalW software, with sequences of this region of all Pseudomonas species in GenBank (NCBI). The phenotypic tests and PCR assays results showed that the strains belonged to Pseudomonas .The strains isolated from Aegilops ovate and Cynodon dactylon belonged to Pv. and the strains from Amaranthus retroflexus belonged to Pss. Isolates collected from Poa annua, Phalaris canariensis, Sorghum halepense, Setaria viridis and Lolium sp. had some characteristics half way between Pseudomonas viridiflava (Pv.) and P. syringae pv. syringae (Pss.)