تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب یونی در شاخسار سورگوم *

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

برهمکنش شوری و خشکی بر پیش آمودگیMacrophomina phaseolina ، ترکیبات یونی و رشد سورگوم (Sorghum bicolor) در آزمون گلخانه‌ای (35°C-19) مطالعه گردید. تیمارها شامل چهار سطح شوری (صفر، 1400، 2100و 2800 میلی‌گرم NaCl در کیلوگرم خاک) و سه تنش خشکی (دورهای آبیاری 3، 7 و 10 روزه ) بودند. خاک آلوده به یکصد میکرواسکلرت زنده جدایه خربزه M. phaseolina در گرم خاک و خاک غیر آلوده در تمام تیمارها استفاده گردید. از طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. گیاهچه‌های شش هفته‌ای سورگوم بعد از انتقال به خاک آلوده و غیر‌آلوده تحت تنش شوری و سپس تنش آبی اعمال گردید. وزن خشک گیاهان با افزایش شوری کاهش یافت که در خاک شور بیشتر از خاک غیر شور بود. افزایش دور آبیاری خسارت شوری را کاهش داد. کلونیزه شدن ساقه و ریشه توسط M.phaseolina به طور معنی‌داری با افزایش شوری تا 1400 میلی‌گرم NaCl در گرم خاک افزایش یافت. برهمکنش شوری وM. Phaseolina موجب افزایش غلظت سدیم و کلر در مقایسه با شوری به تنهایی گردید اما رابطه معکوس با دورهای آبیاری داشت. غلظت پتاسیم برخلاف سدیم و کلر بود. علائم بیماری تنها در دورهای آبیاری بالا ( 7 و 10 روز ) ظاهر گردید. در نتیجه آلودگی بیشتر طوقه و ریشه با افزایش دور آبیاری و غلظت NaCl تا 1400 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF SALT AND WATER STRESS ON ROOT INFECTION BY Macrophomina phaseolina AND ION COMPOSITION IN SHOOT IN SORGHUM*

نویسندگان [English]

  • A. GOUDARZI 1
  • Z. BANIHASHEMI 2
  • M. MAFTOUN 1
چکیده [English]

The interaction of salt and water stress to infect the roots by Macrophomina phaseolina, and affect the ion composition and growth of sorghum (Sorghum bicolor) was studied in a greenhouse experiment (19-35˚C). Treatments consisted of 4 levels of salinity (0, 1400, 2100 and 2800 mg of NaCl kg-1 soil) and three water stress levels (3, 7 and 10 irrigation intervals). Infested soil containing 100 viable microsclerotia g-1 of a melon isolate of M. phaseolina and non-infested soil were used for all treatments. The experiment was arranged in a completely randomized design with four replications. Six-week-old sorghum seedlings after their transferring to infested and non-infested soil were exposed to salt stress, after which, water stress was started. Shoot dry weights were reduced by increasing salinity levels. This reduction was more pronounced in infested soil than in non-infested. Increasing irrigation intervals reduced salt injuries. Shoot and root colonization by M. phaseolina significantly increased by increasing salinity levels up to 1400 mg of NaCl kg-1 soil. Moreover, salinity and M. phaseolina interaction increased the concentrations of Na+ and Cl- compared to salt stress per se, but negatively correlated with increasing irrigation intervals. Concentration of K+ was in contrast with Na+ and Cl-. Also, disease symptoms appeared only in the highest irrigation intervals (7 and 10 days). Consequently, more infected crown and root were observed by increasing irrigation intervals and NaCl levels up to 1400 mg kg-1 soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matric potential
  • Osmotic potential
  • Charcoal Rot
  • Sorghum bicolor
  • Drought