بیماری لکه برگی باکتریایی ختمی خواب آلود ناشی از جدایه‌های لوان مثبت Pseudomonas viridiflava

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

درسال 1388 یک بیماری لکه برگی روی درختچه‌های ختمی (Malvaviscus penduliflorus) در شهرستان ساری دیده شد.لکه‌ها زاویه‌ای یا نامنظم سیاه رنگ و نکروزه به قطر دو تا چهار میلی‌متر و دارای هاله روشن بودند. با کشت نمونه‌های آلوده روی محیط آگار غذایی حاوی سوکروز یک باکتری کرم رنگ، گرم منفی، اکسیداز منفی و لوان مثبت جداسازی شد. جدایه‌ها در محیط King’s B تولید رنگدانه سبز فلورسنت کرده و سبب لهانیدن ورقه‌های سیب‌زمینی شدند جدایه‌ها روی گیاهان ختمی، نارنج و پرتغال بیماری‌زا بودند. نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی جدایه‌ها به جدایه عامل بلاست مرکبات در شمال ایران و جدایه استاندارد Pseudomonas viridiflava شبیه بود. با توالی‌یابی ژن 16S rRNA چند جدایه ( توسط شرکت Millegen ، فرانسه) و مقایسه توالی‌ها در GenBank، توالی ژن 16S rRNA جدایه‌های عامل لکه برگی ختمی 99درصد به چند جدایه  Pseudomonas viridiflavaشبیه بود. در الگوی انگشت‌نگاری DNA حاصل از روش rep-PCR با استفاده از آغازگرهای REP-PCR, BOX-PCR وERIC-PCR ، جدایه‌ها 45درصد و با روش IS50-PCR ، 46 درصد با گونه P.viridiflava  مشابهت داشتند. براساس مجموع ویژگی‌های فتوتیپی، بیماری‌زایی و ژنوتیپی می‌توان باکتری عامل لکه برگی ختمیخواب آلود را به عنوان جدایه‌های لوان مثبتPseudomonas viridiflavaمعرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BACTERIAL LEAF SPOT OF Malvaviscus penduliflorus INCITED BY LEVAN-POSITIVE STRAINS OF Pseudomonas viridiflava

نویسندگان [English]

  • K. ROUHRAZI 1
  • H. RAHIMIAN 2
چکیده [English]

Sleeping hibiscus (Malvaviscus penduliflorus) plants showing leaf spot symptoms have been observed since 2008 in Sari. The spots were 2-4 mm in diameter, necrotic angular to irregular brown to black, and surrounded by chlorotic halos. A levan positive, Gram and oxidase negative bacterium was isolated from the symptomatic leaves on sucrose nutrient agar (NAS). The bacterium produced fluorescent pigment on medium B of King and rotted potato tuber slices. Pathogenicity of selected strains was confirmed by inoculation of sleeping hibiscus, sweet orange and seville orange with bacterial suspension of strains. In electrophoretic profile of cell proteins the strains were, partially similar to the strains of Pseudomonas viridiflava. 16S rRNA gene of strains were sequenced at Millegen company(France) using standard primers , nucleotide sequence analysis in GenBank showed that  the nucleotide sequence of 16s rRNA gene of sleeping hibiscus strains had 99% similarity to few reference strains of Pseudomonas viridiflava. In ERIC-BOX and REP- PCR, the fingerprints of the strains from sleeping hibiscus showed 45% and in Is50- PCR 46% similarity to the reference strain of Pseudomonas viridiflava. Based on phenotypic, pathogenicity and genomic properties, the causal agent of leaf spot of sleeping hibiscus (Malvaviscus penduliflorus) were identified as levan positive strains of Pseudomonas viridiflava

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleeping hibiscus
  • rep-PCR
  • 16S rRNA
  • Is50-PCR