نقش گونه‌های Pythium aphanidermatum و Phytophthora melonis در پوسیدگی ریشه و طوقه خیار گلخانه‌ای در یاسوج

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبه

چکیده

طی چند سال اخیر، علائم پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در گلخانه‌های یاسوج دیده شد. به منظور جداسازی عامل بیماری، بافت‌های آلوده بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن به قطعات پنج میلی‌متر تقسیم و بدون ضدعفونی سطحی روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARP کشت گردید. از بافت‌های آلوده 25 جدایه به دست آمد که بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و نیاز دمایی پرگنه‌های جدا شدهPythum aphanidermatum و Phytophthora melonisتشخیص داده شد. در شراﻳﻄ گلخانه عکس‌العمل طوقه و رﻳﺸﻪ گیاهچه‌های دو هفته ارقامنگین، کلوز، فادیا، کاترینا، بهمن و سینا به دو گونهP. aphanidermatum  و  Ph. melonisبا استفاده از ماﻳﻪ به دست آمده از ﻣﺤﻴﻄ ورمی‌کوﻟﻴت - عصاره دانه شاهدانه مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه درصد کلونیزاسیون طوقه، ریشه و مرگ و میر ارقام مختلف خیار در واکنش به گونه Ph. melonisنشان داد ارقام فادیا و بهمن بیشترین و ارقام مهر و کلوز کمترین حساسیت به این گونه دارند. ولی در واکنش با گونه P. aphanidermatum عکس‌العمل‌های متفاوتی ارقام از خود نشان دادند. مقایسه درصد کلونیزاسیون طوقه در واکنش با گونه P. aphanidermatum نشان داد اختلاف معنی‌داری بین ارقام بهمن، نگین، کلوز، سینا و فادیا وجود ندارد و ارقام مهر و کاترینا بیشترین حساسیت را دارد. مقایسه درصد مرگ و میر نشان داد تفاوت معنی‌داری از لحاظ مرگ و میر بین تمام ارقام در واکنش با گونه P. aphanidermatum وجود ندارد. مقایسه درصد کلونیزاسیون ریشه نشان داد در واکنش با گونه  P. aphanidermatum، اختلاف معنی‌داری بین ارقام مهر، بهمن، نگین، کلوز، سینا و فادیا وجود ندارد و رقم کاترینا بیشترین حساسیت را دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF Pythium aphanidermatum AND Phytophthora melonis IN ROOT AND CROWN ROT ON GREENHOUSE CUCUMBER IN YASOUJ

نویسنده [English]

  • F. GHADERI
چکیده [English]

In recent years, cucumber crown and root rots have been observed in greenhouses of Yasouj. In order to isolate the pathogenic agents, tissues from infected parts were cultured and twenty five isolates were recovered. Based on the morphological characters and temperature requirements, two species, namely, Phytophthora melonis and Pythium aphanidermatuum were identified. Pathogenicity tests of Ph. melonis and P. aphanidermatum on different cultivars of cucumber were done under greenhouse conditions. The inoculating of crown and root systems was conducted by inoculum on vermiculite – hemp seed extract. Eventually, indices including colonization of root & crown, and seedling death were measured. It was shown that Fadia and Bahman cultivars were the most susceptible and Mehr and Close cultivars were the least susceptible in reaction to Ph. melonis, respectively. In reaction to P. aphanidermatum, Mehr and Katrina cultivars were the most susceptible for crown colonization and also Katrina cultivar was the most susceptible for root colonization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber greenhouse
  • Phytophthora melonis
  • Pythum aphanidermatium