Rhizobium radiobacter به عنوان عامل سرطان طوقه و ساقه فیکوس بنجامین در مازندران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

فیکوس بنجامین (Weeping Fig , Benjamin's Fig) با نام علمی Ficus benjaminaیکی از گیاهان خانواده Moraceae است این گیاه بومی مناطق جنوب آسیا واسترالیا بوده و ارتفاع آن گاهی تا حدود 15 مترمی‌رسد. در استان مازندران این گیاه به صورت زینتی در گلدان و باغچه کاشته می‌شود.
در بازدیدهای انجام شده از گلخانه‌های پروش گل‌های زینتی در استان مازندران، از نهال‌های فیکوس دارای علائم گال طوقه و ساقه نمونه‌برداری و نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شد. گال‌ها پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم یک درصد و شستشو با آب مقطر استریل داخل تشتک‌های سترون حاوی مقداری آب مقطر استریل خرد گردیده و پس از گذشت 30 دقیقه، چند قطره از سوسپانسیون حاصل روی محیط سیب زمینی- دکستروز- آگار(Potato dextrose agar, PDA) کشت گردید. پس از رشد باکتری‌ها در دمای 28 درجه سلسیوس، پرگنه‌های شبیه به Agrobacterium (پرگنه‌های سفید رنگ، محدب با حاشیه صاف) انتخاب گردید. بیماری‌زایی جدایه‌ها با مایه‌زنی آنها روی ساقه گوجه فرنگی و تشکیل گال پس از سه هفته اثبات شد.
جدایه‌ها قادر به تولید کتولاکتوز بودند و از آرابینوز،‌ سوربوز،‌ ملزیتوز، دولسیتول،‌ فروکتوز، سوربیتول،‌ سلوبیوز،‌ زایلوز،‌ رافینوز،‌‌ زایلیتول، لاکتوز، استات، لاکتات،‌ دی تارتارات و پروپیونات به عنوان منبع کربن استفاده کرده و لی قادر به مصرف اریتریتول،‌ تایروزین،‌ ال- تارتارات ، مالونات و سیترات نبودند. چنین خصوصیاتی نشان دهنده تعلق جدایه‌ها به گونه Rhizobium radiobacter (Agrobacterium radiobacter٬A.tumefaciens) است.
ژنvirD2 نمونه ها با استفاده از جفت آغازگرVirD2A/VirD2C تکثیر گردید. تمامیجدایه های به کار رفته قادر به تکثیر باند p 224 با این آغازگر شدند. در الگوی انگشت نگاری DNA با استفاده از آغازگر BOX ، جدایه ها 60 درصد و درIS50-PCR٬ 75درصد به جدایه استاندارد Rhizobium radiobacter ICMP (Intern. Collection of Microorganisms from Plants, Auckland, New Zeeland) 8586 شباهت داشت، در حالی‌که الگوی انگشت نگاری DNA جدایه استاندارد ICMP 14256R.larrymooreiفقط در دو یا سه باند، مشابه جدایه‌‌های فیکوس بنجامین بود و در دندوگرام ترسیم شده درگروه جداگانه‌ای قرار گرفت.
 بر اساس مجموع ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، بیماریزایی و آزمون PCR ، جدایه‌های عامل گال طوقه و ساقه فیکوس به عنوانR.radiobacter (Agrobacterium tumefaciens)  تشخیص داده شدند.
در گزارش دیگری گونه R.larrymoorei  به عنوان عامل گال ساقه در فیکوس بنجامین در مازندرانمعرفی شده است   (Ghasemi, et al.2006. Iram. J. Plant Path. Vol. 42. P 197) بنابراین این احتمال می‌رود که سرطان ساقه و تنه فیکوس بنجامین در این استان توسطدو گونهمختلف اگروباکتریوم ایجاد شود.
 

 
 

عنوان مقاله [English]

Rhizobium radiobacter AS THE INCITANT OF STEM AND CROWN GALL on Ficus benjamina IN MAZANDARAN PROVINCE *

نویسندگان [English]

  • K. ROUHRAZI 1
  • H. RAHIMIAN 2
چکیده [English]

Ficus benjamina commonly known as the Weeping Fig or Benjamin's Fig, is a species of Moraceae, native to south and southeast Asia and Australia. It is a topiary tree reaching 15 metres in height in natural conditions. Ficus benjamina is planted as a potted plant and as an ornamental shrub in gardens in Mazandaran and elsewhere in the country.
Stem and crown gall symptoms were observed on Ficus benjamina in the greenhouses in Mazandaran. The affected tissues were transferred to the laboratory and the galls were washed in running water and surface sterilized for a few minutes in 1% sodium hypochlorite solution. The galls were rinsed with several changes of sterile distilled water (SDW), crushed in SDW and were left for 30 minutes at room temperature. A few drops of the suspension were streaked onto plates of PDA (Potato dextrose agar). The plates were incubated at 28°C. Colonies similar to Agrobacterium (white, mucoid and convex colonies) were selected. The strains were inoculated on the stems of tomato and the strains that produced galls three weeks after inoculation were selected.
The strains produced ketolactose from lactose, Arabinose, sorbose, melezitose, dulcitol, fructose, sorbitol, cellobiose, xylose, raffinose, xylitol, lactose, acetate, lactate, D-tartrate and propionate were used by all strains whereas erythritol, valine, tyrosine, L-tartrate, malonate and citrate were used by none of them tested.
All strains amplified a 224 bp fragment of the VirD2 gene in PCR reactions using VirD2A/VirD2C primers. In BOX-PCR, the fingerprints of the strains from Ficus benjamina showed 60% and in Is50- PCR 75% similarity to the reference strain of Agrobacterium radiobacter ICMP (Intern. Collection of Microorg. from plants) 8586.
Based on morphological, physiological and biochemical properties and the results of the PCR tests, the strains were identified as Rhizobium radiobacter.
In a previous report, Rhizobium larrymoorei was identified as the incitant of stem and crown gall on Ficus benjamina in Mazandaran province (Ghasemi, et al.2006. Iran. J. Plant Path. Vol. 42. P 197), therefore, confirmation of the presence of this species needs further investigation.