جداسازی و شناسایی گونه‌های Rhizoctonia از خاک‌های زراعی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

طی سال‌های 1386 و 1387 از خاک مزارع و باغ‌های استان مازندران نمونه‌برداری به عمل آمد. نمونه‌های خاک از عمق 10 تا 15 سانتی‌متری تهیه گردید. سپس با روش طعمه‌گذاری با بذر چغندر قند و خلال دندان ضدعفونی شده، 121 جدایه رایزوکتونیا به‌دست آمد. شناسایی گونه و گروه آناستوموزی جدایه‌های جمع‌آوری شده از طریق بررسی خصوصیات مرفولوژیک و ویژگی‌های آنها در محیط کشت، آزمون آناستوموز و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گردید. 101 جدایه چند هسته‌ای و 20 جدایه دو هسته‌ای شناسایی شدند. از بین جدایه‌های چند هسته‌ای، 7 جدایه به گروه آناستوموزیAG1 ، 38 جدایه به AG2، 5 جدایه به AG4، 3 جدایه به AG5، 13 جدایه به AG6، 11 جدایه به AG9، 3 جدایه به AG11 از  R. solaniو 21 جدایه به WAG-Z (R. zeae) واز بین جدایه‌های دو هسته‌ای، 15 جدایه به گروه آناستوموزی AG-K، 3 جدایه به R. ramicola و دو جدایه دیگر به دو گروه آناستوموزی نامشخص تحت عنوان BNR-1 و BNR-2 نسبت داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF Rhizoctonia SPP. FROM CULTIVATED SOIL IN MAZANDARAN PROVINCE *

نویسندگان [English]

  • S. MOHSENI CHAMAZKOTI 1
  • M. A. TAJICK GHANBARI 2
  • M. ABBASI 2
چکیده [English]

During 2007-2008, soil samples were collected from the 10-15 cm depth of the soil profiles at the fields and orchards in Mazandaran province. Using baiting methods, 121 isolates of Rhizoctonia spp. were recovered, of them 101 and 20 isolates were belonged to multinucleate (MNR) and binucleate (BNR) Rhizoctonia spp., respectively. Among the MNR isolates, 7 ones were assigned to R. solani anastomosis group one (AG-1), 38 isolates to AG-2, 5 isolates to AG-4, 3 isolates to AG-5, 13 isolates to AG-6, 11 isolates to AG-9, 3 isolates to AG-11 and 21 isolates to WAG-Z (R. zeae). Among the BNR isolates, 15 and 3 isolates were identified as AG-K and R. ramicola, respectively. AG group determination was not sufficient to identify two BNR isolates. For this reason we named them as BNR-1 and BNR-2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhizoctonia
  • anastomosis group
  • Soil fungi
  • Biodiversity