گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

۱۳۸۴ از استان های آذربا یجان شرقی و گلستان که به منظور شناسا یی - از نمونه خاک های جمع آوری شده بین سا ل های ۸۶ نماتودهای انگل گ یاهی و نماتودهای انگل حشرات تحت بررس ی بودند، گون ه ها یی از نماتودها ی آزادز ی و شکارگر نی ز از نمونه خاک های جمع آوری شده Achromadora walkeri Al-Banna & Gardner , جداسازی و شناسایی شدند. گونه 1993 به ترتیب از Tripylina longa Brzeski & Winiszewska-Slipinska , و 1993 Tripyla affinis de Man, از کلیبر، گونه ها ی 1880 از گیاهان علف ی کلیبر Eutobrilus sp. نمونه خاک های باغات مرکبات گرگان و درختان بید در روستا ی گشا یش مراغه و با داشتن سطح پوست منقوط، آمفیدهای حلزونی هم سطح با محفظه دهان، A. walkeri جداسازی و تشخیص داده شدند. گونه T. affinis دو ردیف پاپیل های مشخص در ناحیه سر، راست روده نسبتًا کوتاه و نبود پیش راست روده متمایز می گردد . در گونه آمفیدها نامشخص، پا پیل های ل بی داخل ی بس یار کوچک، محفظه ی دهان استوانه ای و دار ای یک دندان پش تی و دو دندان ر ی ز با داشتن یک دندان پشتی بزرگ، دو دندان کوچک مجاور سطح شکمی T. longa مجاور سطح شکمی جلوتر از آن است. گونه دارای آمفید Eutobrilus sp. . در محفظه دهان ، دو زائد ه مو یی شکمی در ناح یه گردن و یک لول ه جنس ی قابل تشخیص است فنجانی شکل ، محفظه دهان قیف ی شکل حاوی دو دندان ریز نزدیک به هم در انتهای آن و پا پیل های جنس ی خارمانند است. هرسه گونه و یک جنس فوق، برای فون نماتود های ایران جدید هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME FREE-LIVING NEMATODES FROM EAST AZARBAIJAN AND GOLESTAN PROVINCES

نویسندگان [English]

  • SH. MOSLEHI 1
  • GH. NIKNAM 2
  • M. PEDRAM 1
  • E. ZAHEDI 1
چکیده [English]

From the soil samples that were collected and studied for identification of plant parasitic and entomopathogenic nematodes in East Azarbaijan and Golestan provinces during 2005-2007, some free-living and predatory nematodes were also extracted and identified. Achromadora walkeri Al-Banna & Gardner,1993 was recovered from Kaleibar soil samples, Tripyla affinis de Man, 1880 from citrus garden in Gorgan, Tripylina longa Brzeski & Winiszewska-Slipinska, 1993 from rhizosphere of willow in Maragheh and Eutobrilus sp. from rhizosphere of grass plants of Kaleibar. A. walkeri is distinguished with having fine transverse striae, rows of fine dots, multispiral amphidial fovea at the level of stoma, two rows of cephalic setae, short rectum and absence of pre-rectum. T. affinis is characterized with inconspicuous amphids, short inner labial papillae, slender stoma with a large dorsal tooth and two small sub-ventral denticles anterior to the dorsal tooth. T. longa have a large dorsal tooth and two sub-ventral denticles in stomatal chamber, two ventromedian setae in oesophagus region and single gonad in female. Eutobrilus sp. is characterized with having funnel shaped amphid, stoma with two overlapping adjacent pockets with two small denticle and echinate supplements in male. The four species are new records for Iran`s nematode fauna.