ارزیابی ارقام جو نسبت به بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces graminis var. tritici)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این بررسی تعدادی ارقامجو از نظر میزان حساسیت نسبت به جدایه ایرانی عامل  بیماری پاخوره گندم در شرایط اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفتند. بذرهایانواع ارقام جو شامل جو محلی یا جو بدون پوشینه، جو دو ردیفه، جو چهار ردیفه و جو شش ردیفه در لوله‌های آلوده به قارچ عامل بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces graminis var. tritici) کشت گردیدند. واکنش گیاهانفوق درشرایط اتاقک رشد در مرحله گیاهچه چهار هفته پس از مایه‌زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان آلودگی ریشه و طوقه، شاخص علائم بیماری، کاهش ارتفاع، و وزن خشک اندام هوایی اندازه‌گیری گردید. نتایج حاصل از این بررسیبیانگر اختلافات معنی‌دار در بین بعضیانواع  ارقام جو در شاخص‌های اندازه‌گیری شده بود. جو بدون پوشینه بیشترین و جو شش ردیفه کمترین میزان آلودگی ریشه و شاخص علائم بیماری را به خود اختصاص دادند. انواع ارقامجو دو و چهار ردیفه ما بین جو بدون پوشینه و جو شش ردیفه قرار گرفته و هیچ‌گونه اختلاف معنی‌دار بین آنها مشاهده نگردید. در دیگر متغیرهای ارزیابی شده کمترین میزان کاهش ارتفاع گیاهان و وزن خشک اندام هوایی پس از مایه‌زنی با قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici در جو شش ردیفه دیده شد. بنابرین، استفاده از انواع ارقامجو شش ردیفه مانند کارون یا والفجر در چرخه تناوب به جای گندم در مناطقی که شانس وقوع بیماری زیاد استمی‌تواند به کاهش بیماری پاخوره گندم کمک نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF BARLEY CULTIVARS TO TAKE-ALL DISEASE OF WHEAT (Gaeumannomyces graminis VAR. tritici)*

نویسندگان [English]

  • A. Fassihiani 1
  • L. Zare 2
چکیده [English]

The susceptibility of Barley (Hordeum vulgar L.) cultivars were evaluated against an Iranian isolate of Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt) the causal agent of take-all disease of wheat in a growth chamber using a sterile test tube technique . Seeds of naked, 2, 4 and 6-row barley cultivars were sown in test tubes of sterilized sand preinoculated with Ggt and placed in a naturally lighted growth room at 16±2˚C with a photoperiod of 16 hours light and eight hour darkness. After 4 weeks percentage of root infection, disease index, plant height and weight were assessed. The results indicated that 6-row barley cultivar had the lowest susceptibility rating whereas other barley types were severely or moderately infected. 2 and 4-row barley was moderately infected and no significant differences were found between them. The order rank of susceptibility assessed by other variables such as reduction in plant height and weight compared to control was as follows: naked barley> 2-row barley> 4 - row barley >6- row barley. The moderate susceptibility of some barley cultivars such as Karoon (6-row) to take-all fungus compared with wheat is noteworthy and could provide an alternative crop to wheat where the risk of take-all is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Take-all
  • Naked barley
  • 2-row barley
  • 4-row barley
  • 6 -row barley
  • resistance