جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این بررسی نمونه‌های Leveillulaجمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور و نمونه‌‌های مجموعه مرجع قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی واقع در مؤسسة تحقیقات گیاهپزشکی کشور در تهران روی گیاهان تیره Asteraceae مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از بررسی‌های ریخت‌شناسی، آرایه‌ها با بهره‌گیری از نوشته‌ها و منابع معتبر موجود شناسایی و تعیین نام شدند. بر اساس این مطالعه شش گونه Leveillula شامل  L. guilanensis، L. lactucae-serriolae، L. lactucarum، L. picridis،  L. simonianii و L. taurica s.l.روی تیره Asteraceae در ایران شناسایی شدند. شواهد به دست آمده از مطالعه نمونه‌های ایرانی نشان می‌دهد که جنس Lactucaدر ایران حداقل توسط دو گونه شامل L. lactucae-serriolae و L. lactucarum آلوده می‌شود. بر اساس نمونه‌های متعدد جمع‌آوری شده از ایران، جدایه‌های L. taurica s.l روی تیره Asteraceae از نظر شکل‌شناسی مشابه یکدیگر نیستند و تفاوت‌هایی قابل توجهی در بین آنها دیده می‌شود. با این وجود، اغلب این نمونه‌ها از نظر شکل شناسی با گونه‌های دیگری که قبلاً توصیف شده‌اند، بسیار نزدیک هستند و به سختی از آنها قابل تمایز می‌باشند. بر اساس شکل‌شناسی کنیدیوم‌ها، نمونه‌های L. taurica s.l روی تیره Asteraceae حداقل در سه گروه مورفولوژیکی قرار می‌گیرند. گروه اول نمونه‌هایی با کنیدیوم‌های اولیه نیزه‌ای تا کم و بیش بیضوی را در بر می‌گیرد. نمونه‌های روی جنس‌های Carthamus، Crepis،Gundellia،  Helianthusو Taraxacum از این نوع هستند.نمونه‌های روی Anthemis،Circium ، Cousinia، Echinops spp.با کنیدیوم‌های اولیه کم و بیش بیضوی تا تخم مرغی شکل در گروه دوم قرار می‌گیرند. گروه سوم نمونه‌هایی با کنیدیوم‌های اولیه کم و بیش استوانه‌ای نوک‌تیز تا نیزه‌ای هستند که روی میزبان‌هایی نظیر Acroptilon، Artemisia، Centurea، Launaea و همچنین Helianthus دیده می‌شوند. جالب توجه است که آفتابگردان (Helianthus annus) در ایران حداقل توسط دو گروه مورفولوژیکی آلوده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE GENUS Leveillula ON ASTERACEAE IN IRAN

نویسندگان [English]

  • A. KHODAPARAST 1
  • M. ABBASI 2
  • S. SAMADI 2
  • F. FATHI 2
چکیده [English]

Numerous newly collected and herbarium specimens belonging to the genus Leveillula on Asteraceae were examined using light microscopy. A total of six species including L. guilanensis, L. lactucae-serriolae, L. lactucarum, L. picridis, L. simonianii and L. taurica s.lat. were identified. It was found that, Lactuca spp. in Iran are infected at least with two different Leveillula species (L. lactucae-serriolae and L. lactucarum). Examination of several specimens belonging to L. taurica s.l. from Asteraceae showed that these taxa posses different conidial morphology. However, most of them are not differentiable from already described species. According to conidial morphology, L. taurica on Asteraceous plants can be categorized at least into three morphological groups. Specimens with lanceollate to more or less ellipsoid primary conidia. L. taurica on Carthamus, Crepis, Gundellia, Helianthus, annuus Taraxacum are categorized in this group. Second group includes specimens with more or less ellipsoid to ovoid primary conidia. L. taurica on  Anthemis, Circium,Cousinia,Echinops spp. showed this type of conidia. Third group includes specimens with subcylindric primary conidia which are pointed at apex. Lanceolate primary conidia were also present in this group. Specimens on Acroptilon, Artemisia, Centurea, Launaea and Helianthus are categorized in this group. It is mentionable that sunflower (Helianthus annuus) in Iran is infected at least with two morphologically different groups of Leveillula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Powdery mildew
  • Helianthus annuus
  • conidium morphology
  • Taxonomy
  • fungi