گونه‌های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

به منظور شناسایی فون نماتودهای خاک‌های زراعی منطقه جیرفت و کهنوج در استان کرمان، طی سال های 1382 و 1383، تعداد 250 نمونه خاک و ریشه از گیاهان زراعی منطقه جمع‌‌آوری و نماتودهای موجود در آنها با استفاده از روش الک‌ها و سانتریفوژ استخراج گردید. نماتودهای استخراج شده با استفاده از روش‌‌ دگریسه (De Grisse, 1969) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری شناسایی شد. در این تحقیق نه گونه از جنس های Aphelenchoides،AphelenchusوParaphelenchus از زیرراسته Aphelenchina شامل گونه های Aphelenchoides asterocaudatus، A. curiolis، A. limberi، A. obtusicaudatus، A. parabicaudatus، A. sacchari، A. spicomucronatus، Aphelenchus avenae و Paraphelenchus amblyurusشناسایی شد. از میان گونه های شناخته شده، سه گونه‌ Aphelenchoides curiolis، A. obtusicaudatus و P. amblyurus برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME SPECIES OF SUBORDER APHELENCHINA FROM JIROFT AND KAHNOJ REGION, FROM SOUTH IRAN*

نویسندگان [English]

  • F. A. RAMAJI 1
  • E. POURJAM 2
  • A. KAREGAR 2
چکیده [English]

In order to identify the Aphelenchina species nematodes of crop plants, 250 soil samples were collected from different fields in Jiroft and Kahnoj regions, Kerman province. The nematodes were extracted from soil by centrifugal flotation technique. The extracted nematodes were transferred to glycerin. The permanent slides were mounted. The nematodes were identified by morphological and morphometrical characters. In this study nine species of three genera Aphelenchoides, Aphelenchus and Paraphelenchus from suborder Aphelenchina  were identified viz, Aphelenchoides. astrecaudatus, A. curiolis, A. limberi, A. obtosicaudatus, A. parabicaudatus, A. sacchari, A. spicomucronatus, Aphelenchus avenae and Paraphelenchus. amblyurus. Among these species Aphelenchoides curiolis, A. obtusicaudatus and Paraphelenchus amblyurus is reported from Iran for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphelenchoides
  • identification
  • Nematoda
  • South Iran
  • Paraphelenchus
  • Aphelenchina