بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

در بهار سال 1382 یک بیماری لکه برگی روی بوته‌های خاکشیر وحشی یا تلخ (Sisymbrium irio) در منطقه پلوراستان تهران دیده شد. لکه‌ها مدور تا نامنظم، قهوه‌ای تا سیاه رنگ، نکروزه، به قطر نیم تا یک و نیم میلی‌متر و اغلب دارای هاله سبز کمرنگ تا زرد بودند. با کشت نمونه‌های آلوده روی محیط آگار غذایی حاوی ساکارز، یک سودوموناس لوان مثبت جدا گردید.جدایه‌ها در محیط Kings B تولید رنگدانه سبز فلورسنت کردند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جدایه‌ها شباهت بسیار بالایی با پاتووارPseudomonas syringae pv. maculicolaنشان دادند. جدایه‌ها در خاکشیر وحشی بیماری‌زا بوده و برخی توانایی تولید زهرابه کروناتین را داشتند. با انجام واکنش زنجیره‌ای پلی مراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن cfl در همه جدایه‌ها یک قطعه 690 بازی تکثیر گردید. نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی جدایه‌ها به جدایه‌های استانداردP. s. pv. maculicola و P. s. pv. tomato شبیه بود. در الگوی انگشت نگاری DNA حاصل از rep-PCR با استفاده از آغازگرهای REP-PCR, BOX-PCR وERIC-PCR جدایه‌ها با دو پاتووار مذکور حدود 20 درصد شباهت داشتند. براساس مجموع ویژگی‌های فتوتیپی، بیماری‌زایی و ژنوتیپی می‌توان باکتری عامل لکه برگی در خاکشیر وحشی را، به عنوان جدایه‌های غیر عادی P. s. pv. maculicola و یا احتمالاً پاتووار جدیدی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BACTERIAL LEAF SPOT OF Sisymbrium irio INCITED BY A CLOSELY SIMILAR PATHOVAR TO Pseudomonas syringae PV. maculicola *

نویسندگان [English]

  • P. KHODAYGAN 1
  • H. RAHIMIAN 2
  • M. SHAMSBAKHSH 1
  • A. BARZEGAR 1
چکیده [English]

During spring 2002, wild rocket (Sisymbrium irio) plants showing leaf spot symptoms were observed in PolorTehran province. The spots were 0.5-1.5 mm in diameter, circular to irregular brown to black, and necrotic, surrounded by faint to conspicuous chlorotic halos. A levan positive pseudomonad was isolated from the symptomatic leaves on sucrose nutrient agar (NAS). The bacterium produced fluorescent pigment on medium B of Kings B medium. From the results of biochemical and physiological characteristics, the causal bacterium was identified as a pathovar of Pseudomonas syringae. Pathogenicity of selected strains was confirmed by inoculation of wild rocket with bacterial suspension of several strains isolated from wild. In electrophoretic profile of cell proteins the strains were, partially similar to the pathotype strains of Pseudomonas syringae pv. maculicola and P. s. pv. tomato. PCR amplification with the cfl primers yielded the expected 690 bp fragment from all strains. In ERIC-BOX and REP- PCR, the fingerprints of the strains from wild rocket showed 20% similarity to those of the standard strains of P. s. pv. maculicola and P. s. pv. tomato. Nevertheless, based on their overall characteristics the strains isolated from leaf spot on S. irio may be regarded as atypical strains of P. s. pv. maculicola, pending result of further genotypic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sisymbrium irio
  • Bacterial leaf spot
  • Psudomona syringae pv. maculicola