اولین گزارش قارچ Lecanicillium lecanii و فرم جنسی آن روی بالشک دراز اندام، از ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

طی بررسی‌های انجامشده در رابطه با دینامیسم جمعیت و توزیع فضایی بالشک دراز اندام چای، (Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemi.: Coccidae))، از باغ‌های چای شهرستان تنکابن واقع در غرب مازندران در طول سال‌های 87-1388، در تعدادی از نمونه‌های جمع‌آوری شده از باغ‌های شعیب کلایه و بالابند بالشتک‌های آلوده به بیمارگری مشاهده شدند که روی آنها را ریسه‌های سفید حاوی پریتیسیوم‌های فلاسکی شکل نارنجی رنگ فرا گرفته بود. ریسه‌ها و پریتیسیوم ها به صورت جداگانه در محیط  PCAتحت شرایط ایزوله کشت داده و در انکوباتور با دمای 25-24 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شدند. پرگنه‌ها خالص‌سازی و نوک ریسه شده، پس از 10 روز برای شناسایی به بخش رستنی‌های مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور نزد آقای دکتر زارع فرستاده شد. نمونه‌های بیمارگرهای جمع‌آوری شده عبارت بودند از:Lecanicillium muscarium (Petch Zare & W. Gams), Lecanicillium lecanii (Zimmerm. Zare & W. Gams).
هم‌چنین پریتیسیوم‌های جمع‌آوری شده متعلق به فرم جنسی این قارچ حشره‌خوار یعنی Torrubella cf. conferagosa بودند. پرگنه‌های حاصل از کشت پریتیسیوم‌ها متعلق به گونه L. lecanii است. بنابراین آنامورف این تلئومورف محسوب می‌شود. قارچ L. lecanii، با پرگنه مایل به زرد و قطر 15-25 میلی‌متر پس از 10 روز، تولید فیالیدهای نسبتاً کوتاه، به صورت منفرد یا حلقه 6 تایی مستقیماً روی ریسه پروستریت می‌کند. کنیدیوفورها به صورت ثانویه روی فیالیدهای قبلی تشکیل می‌شوند. کنیدیوم‌ها هم شکل و هم اندازه، نوعاً بیضوی کوتاه، در رأس فیالیدها دیده می‌شوند. کریستال‌های هشت وجهی وجود دارند (زارع، ر. و گمس، و. 1383. رستنی‌ها، شماره 3. صفحات 66 و70). قارچ L. muscarium، با کلنی نسبتاً فشرده، سفید، کرم یا زرد کمرنک و قطر 14-30 میلی‌متر پس از 10 روز، فیالیدهایی بلندتر از L. lecanii تولید می‌کند. کنیدیوم‌ها در رأس فیالیدها، بیضوی تا کمی استوانه‌ای، متفاوت در شکل و اندازه، بلندتر و باریک‌تر از کنیدی‌های L. lecanii هستند. کریستال‌های هشت وجهی معمولاً وجود دارند (زارع، ر. و گمس، و. 1383. رستنی‌ها، شماره 3. صفحات 66 و 70). این گونه با شماره IRAN 1650C در مجموعه قارچ‌های ایران نگه‌داری می‌شود.
قارچTorrubiella cf. conferagosa، با میسیلیوم نازک، سفید تا کرم شیری، بالشتک‌ها را می‌پوشاند. پریتسیوم‌های تخم مرغی شکل نارنجی مایل به قرمز یا زرد مایل به قرمز، به صورت پراکنده یا مجتمع روی بدن بالشتک درازاندام، به صورت سطحی یا اندکی در قاعده میسیلیوم‌ها جای می‌گیرند. آسک‌ها استوانه‌ای شکل، با دیواره نازک‌اند و در رأس ضخیم شده‌اند. آسکوسپورها نخی شکل و چند بندی‌اند) Mains, E. B. 2009. Mycologia, 41(3): 301-303. نمونه جمع‌آوری شده در مجموعه قارچ‌های ایران با شماره14441F  نگه‌داری می‌شود.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF Lecanicillium lecanii AND ITS SEXUAL STAGE, FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • S. NAEIM AMINI
  • H. ABBASIPOUR
  • S. AGHAJANZADEH
  • A. ZAMANI
چکیده [English]

In the course of studies on population dynamics and spatial distribution of the tea cottony scale, Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemi.: Coccidae) in the tea gardens of Tonekabon (west of Mazandaran), in 2008-2009, infected cottony scales were found with hyphae and orange-flask shaped perithecia. They were grown separately on PCA and kept under isolated conditions and in incubator at 24-25ºC. After 10 days they were sent to Plant Protection Research Institute of Iran for further investigation. The collected pathogens were as follows:
 Lecanicillium muscarium (Petch Zare & Gams), Lecanicillium lecanii (Zimmerm. Zare & Gams).
Lecanicillium lecanii: Colonies reach 15-25 mm in diam. in 10 days, being rather compact, yellowish white, with deep yellow reverse. Phialides which are relatively short, 11-20(-30)× 1.3-1.8 µm, aculeate and strongly tapering, are produced singly or in whorls of up to 6 directly on prostrate hyphae, or on short, more or less erect conidiophores. They are sometimes also produced secondarily on the previous phialides. Conidia are formed in heads at the apex of the phialides, typically short-ellipsoidal, 2.5 -3.5(-4.2) ×1-1.5µm, homogeneous in size and shape. Octahedral crystals are also present.
Lecanicillium muscarium: Colonies reaching (14-) 25-30 mm in diam in 10 days, being rather compact, white, with cream-coloured to pale yellow (rarely yellow) or uncolored reverse. Phialides are produced directly on prostrate hyphae or on secondary branches. Secondary branches are less frequent than in L. lecanii. Phialides are generally longer than those of L. lecanii and less tapring, measuring (15-) 20-35× 1.0-1.7 µm. Conidia, are produced in globose heads, ellipsoidal to subcylindrisal, more irregular in size and shape, longer and narrower than in L. lecanii, measuring (2-)2.5-5.5(-6)×1-1.5(-1.8)µm. Octahedral crystals commonly present (IRAN 1650C). Torrubiella. cf. conferagosa: Mycelium is thin, white to cream color, covering scale insect and extending slightly beyond on the substratum, slightly tufed, pulverulent; perithecia are irregularly scattered to crowded over the scale, superficially or slightly embedded at the base in the mycelium. Asci are ovoid and cylindrical, and ascospores are filiform (IRAN 14441F).