اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

در این تحقیق آثار سالیسیلیک اسید و Bacillus  subtilisروی بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum  مورد بررسی قرار گرفت. در محیط پتری غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (8-2 میلی‌مولار) بر رشد B. subtilis اثر منفی داشتند، در حالی‌که غلظت‌های بیشتر از 5 میلی‌مولار به طور کامل از رشد قارچ عامل بیماری جلوگیری کردند. کاربرد سالیسیلیک اسید (3، 5 و 7 میلی‌مولار) و B. subtilis قبل و یا بعد از آلودگی قارچی با هدف ارزیابی شدت بیماری، وزن تر ریشه، اندام‌های هوایی و ارتفاع بوته تحت شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار گیاهان خیار با غلظت 7 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید (به صورت اسپری برگ‌ها) و B. subtilis(به صورت خیساندن خاک) قبل از مایه‌زنی با عامل بیماری سبب کاهش بیماری و افزایش رشد گیاه نسبت به شاهد آلوده و سایر تیمارها می‌شود. ارزیابی محتوای فنل کل و میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تیمار کاربرد تلفیقی هر دو نوع القا کننده در مقایسه با کاربرد هر کدام از القا کننده‌ها به تنهایی و نیز گیاهان شاهد سالم و آلوده افزایش یافته بود. بیشترین مقدار این ترکیبات به ترتیب در روزهای هفتم و پنجم بعد از کاربرد القاکننده‌ها دیده شد. طبق نتایج به دست آمده، سالیسیلیک اسید به عنوان یک محرک شیمیایی دفاع گیاه و B. subtilisبه عنوان عامل کنترل بیولوژیک و افزایش دهنده رشد گیاه، برای حفاظت مؤثر گیاهان خیار در برابر  F.  oxysporum f.sp.  radicis cucumerinum می‌توانند با هم استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF SALICYLIC ACID AND Bacillus subtilis ON CUCUMBER ROOT AND STEM ROT, CAUSED BY Fusarium oxysporum F.SP. radicis cucumerinum

نویسندگان [English]

  • H. YOUSEF 1
  • N. SAHEBANI 2
  • M. MIRABOLFATHY 2
  • L. FARAVARDEH 2
  • V. MAHDAVI 2
چکیده [English]

In this study, the effects of exogenous application of salicylic acid (SA) and Bacillus subtilis on cucumber plants against, Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum (Forc) were investigated. In vitro, the effect  of different levels of SA (2-8 mM) on growth of  B. subtilis was negative, while concentrations more than 5 mM SA completely inhibited the mycelial development of  Forc. Applications of SA (3,5 and 7 mM) and B. subtilis post or / and prior inoculation with the pathogen with regard to evaluation of disease severity, root and shoot fresh weight and length of shoot were conducted under greenhouse conditions. The results indicated that cucumber plants treated by combination of 7 mM SA (foliar spray) and B. subtilis (soil drench), prior to fungal infection, exhibited reduction of fungal infection and increased plant growth as compared to control and other treatments. Evaluation of total phenol content and polyphenol oxidase activities showed that the combined application of SA and B. subtilis significantly increased the above plant defense compounds compared to SA and B. subtilis alone and control. The peak levels of them were observed in 7 and 5 days after elicitors application, respectively. According to these results, SA as a chemical elicitor and B. subtilis as biocontrol agent and plant growth promoter can be integrated for effective protection of cucumber plants against  Forc infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Bacillus subtilis
  • polyphenol oxidase
  • Fusarium oxysporum F.SP. radicis cucumerinum