تنوع فنوتیپی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina و ارتباط آن با بیماری‌زایی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

شصت جدایه Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی از مناطق مختلف ایران جدا شده از گیاهان طالبی، خربزه، سویا، خیار، رزماری و کنجد مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات فنوتیپی آنها روی PDA در دمای 35 درجه سلسیوس مقایسه شد. ظاهر پرگنه، رشد، میزان تولید سختینه و همچنین ارتباط بین رشد در دمای 35 درجه سلسیوس و اندازه سختینه تعیین گردید و در مطالعات گلخانه‌ای سختینه فنوتیپ‌های مختلف تولید و با خاک مخلوط گردید و با استفاده از گیاهچه‌های سویا و طالبی بیماری‌زایی جدایه‌ها تعیین شد. میزان کلونیزاسیون ریشه‌ها پس از هشت هفته با کشت قطعات ریشه روی PDA محاسبه گردید. تمام تیمارها در یک طرح بلوک‌های تصادفی در گلخانه با دمای 28-35 درجه سلسیوس انجام گردید و با استفاده ازنرم افزار SPSS آنالیز صورت گرفت. جدایه‌ها در چهار گروه شامل پنبه‌ای با سختینه زیاد، پنبه‌ای با سختینه کم، تقریباً و کاملاً تخت تقسیم گردید.جدایه‌های پنبه‌ای با سختینه کم قادر به کلونیزه کردن ریشه‌های سویا و طالبی نبودند ولی اختلاف معنی‌داری بین سایر فنوتیپ‌ها در کلونیزه کردن گیاهان فوق دیده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHENOTYPIC DIVERSITY AMONG ISOLATES OF Macrophomina phaseolina AND ITS RELATION TO PATHOGENICITY *

نویسندگان [English]

  • V. Edraki 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

Sixty isolates of  Macrophomina phaseolina, the cause of charcoal rot, were isolated from different parts of Iran on various plants including cantaloupe, long melon, soybean, cucumber, apricot , rosemary and sesame. Phenotypic characteristics of the isolates were compared by growing on PDA at 35˚C. Colony appearance, growth rate, production and amount of sclerotia and also the relationship between growth rate at 35˚C and size of sclerotia were determined. In a greenhouse study, sclerotia of different phenotypes were mixed with the soil and soybean and cantaloupe plants were used for pathogenicity tests. After eight weeks root colonization was assessed. All treatments were arranged in a randomized complete block design with three replications. The data were analyzed using SPSS software. Isolates were grouped in four phenotypes: fluffy with abundant sclerotia, fluffy with few sclerotia, partially fluffy, and appressed growth. There was a significant difference between fluffy with few sclerotia and other phenotypes. Fluffy isolates with few sclerotia could not colonize soybean and cantaloupe roots. No significant differences were observed among other phenotypes on colonizing cantaloupe and soybean roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charcoal Rot
  • Phenotype
  • pathogenicity
  • Macrophomina phaseolina