تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

آنتراکنوز، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برگی درختان گردو در مناطق مختلف کشور می‌باشد. در این بیماری، ریزش شدید برگ درختان در اواسط تابستان و قبل از بلوغ کامل، از پر شدن مغز میوه جلوگیری نموده و خسارت زیادی را ایجاد می نماید. با توجه به اهمیت بیماری، نمونه‌برداری از بافت‌های آلوده درختان در اواسط تابستان و پاییز سالهای 86- 84 از مناطق مختلف کشت گردو در استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران، تهران و همدان به عمل آمد. در مجموع تعداد 45 جدایه قارچ از بافت‌‌های آلوده گردو با استفاده از محیط‌کشت‌هایOat Meal Agar  وCorn Meal Agar جداسازی و عامل بیماری به عنوان Gnomonia leptostyla(آنامورف: Marssonina juglandis) شناسائی گردید. دمای °C 21 ، 18 ساعت نور و 6 ساعت تاریکی برای اسپورزائی غیرجنسی قارچ مطلوب شناخته شد. تشکیل پریتس بارور در شرایط آزمایشگاهی، 90-75 روز پس از نگهداری مخلوطی از جدایه‌های خالص شده در°C 4 و تاریکی مطلق رخ داد. بررسی بیماریزایی 15 جدایه منتخب، بر روی دانهال‌های یک ساله گردو، با استفاده از سوسپانسیون کنیدیوم قارچ با غلظت 105 اسپور در میلی ‌لیتر و در گلخانه انجام شد. اولین علائم قابل تشخیص بیماری، 16 روز پس از مایه‌زنی به صورت لکه‌های ریز قهوه‌ای رنگ در سطح زیرین برگ‌ها نمایان گردید. بیست و چهار روز پس از مایه‌زنی، اندام‌های تولید مثل غیر جنسی قارچ یا آسروول‌ها، در سطح لکه‌ها ظاهر شدند. جداسازی مجدد عامل بیماری و وجود کنیدیوم‌های داسی شکل، دو سلولی و شفاف، حضور قارچ را در بافت‌‌های آلوده تائید نمود. بررسی‌های انجام شده در این تحقیق نشان داد که بین جدایه‌های قارچ از نظر توانائی در ایجاد آلودگی، اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین تعداد لکه‌های تشکیل شده و درصد آب برگچه ها در سطح احتمال 1% همبستگی معنی‌داری مشاهده گردید. به این ترتیب برگچه‌های فوقانی در هر برگ با توجه به درصد آب بیشتر، به‌عنوان حساس‌ترین برگچه‌ها در برابر بیماری شناسائی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON SOME CHARACTERISTICS, ASSESSMENT OF PATHOGENICITY AND DIVERSITY IN GNOMONIA LEPTOSTYLA ISOLATES, CASUAL AGENT OF WALNUT ANTHRACNOSE IN IRAN

نویسندگان [English]

  • R. DASTJERDI 1
  • D. HASSANI 2
  • M. JAVAN-NIKKHAH 2
چکیده [English]

Anthracnose caused by Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces & de Not. is the most serious foliar disease of walnut. In this disease, premature leaf drop is one of the major causes of poor kernel fill. During summer and fall 2005-2007, samples of walnut tissues with symptoms of black spot collected from East and West Azarbaijan, Ardebil, Zanjan, Qazvin, Mazandaran, Hamedan and Tehran provinces. Forty five isolates of Gnomonia leptostyla(anamorph: Marssonina juglandis(were isolated using Oat Meal Agar and Corn Meal Agar media. Acervular conidiomata were produced by all isolates at 21ºC, under photoperiod (16 h light: h darkness) after 18-21 days. All isolates were heterotallic. Fertile perithecia with asci and ascospores were produced in vitro after 75-90 days at 4 ºC in darkness.  In pathogenicity experiments, a conidial suspension( 105 spore/ml) was atomized onto mature, fully expanded leaflets. After 16 days, macroscopic brown spots were observed on leaves. 24 days after inoculation, acervuli were produced on surface of spots. There were significant differences among the isolates for pathogenicity. The results indicated that there was a significant positive correlation between the number of spots and the leaflet specific fresh weight(LSFW), so the upper leaflets on the leaves, and especially the terminal ones, with the highest LSFW were the most susceptible ones to the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut Trees
  • Anthracnose
  • Marssoning juglandis
  • Pathogenicity Diversity