جنبه هایی از بیولوژی دو گونه رایج نماتودهای مولد زخم (Pratylenchus thornei و P. neglectus) در مزارع گندم آبی و ذرت مرودشت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

جنبه هایی از بیولوژی نماتودهای مولد زخم، Pratylenchus neglectus و P. thornei، به عنوان گونه های رایج مزارع گندم آبی و ذرت منطقه مرودشت، در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و میکروپلات مطالعه گردید. آزمایش مقدماتی بیماری زایی با استفاده از خاک آلوده به دو گونه در شرایط میکروپلات بر روی گندم رقم فلات در شرایط آبی و دیم، با کود و بدون کود انجام شد. همچنین عکس العمل گیاهان زراعی رایج منطقه مرودشت نسبت به نماتودهای مولد زخم، در شرایط گلخانه بررسی گردید. به علاوه مدت زمان لازم برای تکمیل چرخه زندگی و اثر دما بر روی تخمگذاری، تفریخ تخم و میزان تولیدمثل گونه P. thornei در شرایط آزمایشگاه و اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آزمایش بیماری زایی نشان داد دو گونه مورد مطالعه بر روی برخی شاخص های رشدی و عملکردی گندم مانند وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک شاخساره، تعداد خوشه و پنجه در بوته تأثیر گذاشتند. تأثیر منفی نماتود بر روی شاخص های فوق در تیمارهای دیم و بدون کود به ترتیب بیشتر از تیمارهای آبی و دارای کود بود. بررسی عکس العمل گیاهان مختلف در شرایط گلخانه نشان داد گندم، کلزا و جو نسبت به P. neglectus و گندم و لوبیا نسبت به P. thornei حساس بوده و باعث افزایش جمعیت نماتود شدند، در حالی که جمعیت هر دو گونه در چغندرقند، گوجه فرنگی و حالت آیش کاهش یافت. مطالعه بیولوژی P. thornei در آزمایشگاه و اتاقک رشد نیز نشان داد که بهترین دما برای تخم گذاری، تفریخ تخم و تکثیر این گونه دمای ˚C25 می باشد. چرخه زندگی نماتود در این دما در مدت 25 الی 26 روز تکمیل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ASPECTS OF THE BIOLOGY OF COMMON ROOT LESION NEMATODES (Pratylenchus thornei AND P. neglectus) IN THE IRRIGATED WHEAT AND CORN FIELDS OF MARVDASHT, FARS PROVINCE

نویسندگان [English]

  • R. GHADERI 1
  • A. KEREGAR 2
  • Z. BANIHASHEMI 1
چکیده [English]

Aspects of biology of common root lesion nematodes, Pratylenchus thornei and P. neglectus in the irrigated fields of wheat and corn of Marvdasht (Fars province) were studied under laboratory and greenhouse. Preliminary pathogenicity test of these nematodes on wheat, cultivar Falat, in irrigated and dry farming condition, with or without fertilizers were performed. In addition, the responses of common field crops of Marvdasht to P. thornei and P. neglectus were studied under greenhouse conditions. Moreover, the time it takes to complete the life cycle and temperature effects on laying eggs, hatching and the rate of reproduction of P. thornei were investigated.
The result of pathogenicity test showed that two species put the effect on growth indicators and yield of wheat, such as root dry weight, shoot fresh and dry weight, number of spikes and tillers of plants. Negative effects of nematodes on plant indices in treatments of dry farming and without fertilizers were more than the other are. Study of effects of different field crops under greenhouse condition showed that wheat, barely and rapeseed are sensitive to P. neglectus, and wheat and beans to P. thornei, and the nematode population were increased. While the nematode population decreased under tomato, sugar beet and fallow condition. Biology study of P. thornei in laboratory and growth chamber also showed that the best temperature for laying eggs, hatching and reproduction of this species is 25°C. In this temperature, the nematode life cycle was completed in a period of 25 to 26 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barely
  • been
  • life cycle
  • plant parasitic nematode
  • Pratylenchidae
  • rapeseed