بررسی مقاومت ارقام نیشکر به سیاهک در شرایط مزرعه و ردیابی قارچ در گیاهچه‌ها

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

عکس العمل ارقام مختلف نیشکر نسبت به بیماری سیاهک متفاوت می باشد. گیاهچه‌های ارقام حساس L62-96، نیمه‌حساس CL73-239 و مقاوم CP73-21  نیشکر توسط کشت بافت برگی اطراف مریستم انتهایی با استفاده از کشت کالوس در شرایط درون‌شیشه‌ای (In vitro) به دست آمد. گیاهچه‌ها با استفاده از مایه‌زنی توسط مخلوط دو تیپ آمیزشی اسپوریدیوم و میسلیوم دیکاریوتیک مایه‌زنی شد. قلمه‌های این ارقام نیز پس از مایه‌زنی در مزرعه کاشته شدند. نتایج حاصل از عکس‌العمل این ارقام در مزرعه، بیانگر تولید شلاق در 76/33درصد از بوته‌های رقم حساس و 9/15 درصد از بوته‌های نیمه‌حساس بود. در صورتی که در ارقام مقاوم هیچ‌گونه علایمی تولید نشد و این در حالیست ‌کهDNA   قارچ در تمامی قسمت‌های گیاهچه‌های مایه‌زنی شده در این ارقام ردیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RESISTANCE ASSESSMENT OF SUGARCANE CULTIVARS TO Ustilago scitaminea IN THE FIELD AND DETECTION OF THE FUNGUS IN TISSUE CULTURED PLANTLETS

نویسندگان [English]

  • M. IZADI 1
  • S. A. MOOSAVI-FORF 2
  • V. MINASSIAN 1
چکیده [English]

Plantlets of sugarcane cultivars L62-96 (susceptible), CL 73-239 (moderately susceptible) and CP73-21 (resistant) were generated by in vitro apical meristem tissue culturing.Plantlets were then inoculated with mixture of two types of sporidia and/ or dikaryotic mycelial suspension. Ratoons of the same cultivars were also inoculated and planted in the field. In the field, infected whips were developed in 33.8% and 15.9% of the plants of the susceptible and moderately susceptible cvs., respectively. No symptoms were observed in the resistant cvs. However DNA of Ustilago scitaminea was detected by PCR, - in tissue extracts from below and above the site of inoculation and also from suckers,-in all cvs.(susceptible as well as resistant) of the in vitro inoculated plantlets. Based on the results of this study, detection of the fungus in the tissue cultured plantlets by PCR cannot be used for assessment of resistance or susceptibility to U. scitaminea of sugarcane cvs  in vitro.