بررسی تغییرات جمعیتTrichoderma spp. در خاک مزارع برنج

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

قارچ‏های متعلق به جنس Trichodermaاز مشهورترین و مؤثرترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی هستند. به دلیل اهمیت سویه‏های تریکودرما در کشاورزی و کمبود اطلاعات در زمینه اکولوژی و دینامیک جمعیت آن‏ها در زیستگاه‏های طبیعی کشور، در این تحقیق، تغییرات جمعیت جدایه‏های تریکودرما در شالیزار و ارتباط آن با عوامل زنده (رقابت میکروبی) و غیرزنده (رطوبت، pH، EC، میزان ماده آلی خاک و نیز میزان بارش و درجه حرارت) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‏برداری به صورت ماهانه به مدت یک سال، از عمق 15 سانتی‏متری خاک سه مزرعه برنج در مناطق مختلف شهرستان آمل انجام شد. جهت جداسازی میکروارگانیسم‏ها از روش کشت سری رقت روی محیط کشت‏های انتخابی و عمومی استفاده شد. جمعیت تریکودرما،قارچ و باکتری کل به ترتیب 103 × 1/1- 101 × 1/1، 104 × 1/3-103 × 7/1 و 105 × 5/6 -104 × 2/2 واحد تشکیل‏دهنده پرگنه در هر گرم خاک شالیزار (cfu/g) محاسبه شد. نقطه اوج اول جمعیت تریکودرما در اواخر فصل بهار و نقطه اوج دوم در فصل پاییز بود و در زمستان این جمعیت کاهش یافت. آنالیز رگرسیونی چند متغیره نشان داد که جمعیت تریکودرما در سطح احتمال 1% با رطوبت و هدایت الکتریکی خاک رابطه معنی‏دار مثبت و با جمعیت کل قارچ‏ها رابطه معنی‏دار منفی دارد. با سایر فاکتورها رابطه معنی‏داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamics of Trichoderma spp. in paddy fields soil*

نویسندگان [English]

  • M. Behrestaghi 1
  • S.A. Elahi Nia 2
  • S. Naeimi 2
  • A. Nabipour 2
چکیده [English]

Fungi belonging to the genus Trichoderma are one of the most effective biocontrol agents of plant diseases. Because of importance of Trichoderma strains in agriculture and lack of information about their ecology and population dynamics in natural habitats in Iran, we studied seasonal changes of Trichoderma spp. populations and its relation to microbial competition and environmental factors (soil moisture, pH, EC, organic matter as well as precipitation and temperature). Three rice fields in North of Iran (Amol, Mazandaran province) were selected and sampling was performed monthly for one year at 15 cm soil depth. All microorganisms were isolated with dilution plate method, using general and selective media. Trichoderma, total fungi and bacterial populations in paddy soils ranged 1.1×101-11×103, 1.7×103-3.1×104 and 2.2×104-6.5×105 cfu/g soil, respectively. Highest Trichoderma population was recorded in late spring and during autumn for all fields, while, population was decreased in winter. According to the multiple linear regression analysis results, there was positive correlation between Trichoderma populations and soil moisture and electrical conductivity, and negative correlation with total fungal count (P=0.01). There was no significant correlation between Trichoderma populations and other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecology
  • Trichoderma
  • seasonal changes
  • rice field