بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

جهت بررسی تاکسونومیکی گونه Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان، تعداد 125 نمونه گیاهی آلوده در طی سال‌ 1387 از استان گلستان جمع‌آوری گردیدند. بر اساس ویژگی‌های ریخت شناختی، از بین 49 جدایه قارچی به دست آمده، 35 جدایه به گونه V. sordida تعلق داشتند. تعداد 12 جدایه از لحاظ ویژگی‌های ریخت شناختی مرحله غیرجنسی تا حدودی به گونه C. chrysosperma شباهت داشتند و Cytospora sp.1 نامیده شدند. یک جدایه (از Populus deltoides) نیز به لحاظ ویژگی‌های ریخت شناختی تا حدودی به گونه V. sordida شباهت داشته و Valsa sp.1 نامیده شد. یک جدایه دیگر (از Ficus elastica) نیز به لحاظ ویژگی‌های ریخت شناختی از گونه C. chrysosperma متمایز و به گونه Cytospora ribis نزدیک بود و Cytospora sp.2 به آن اطلاق گردید. به منظور ارزیابی فیلوژنی جدایه‌های منتخب، نواحی ITS1-5.8S-ITS2 از rDNA هسته‌ای در 14 جدایه (پنج جدایه متعلق به گونه C. chrysosperma، هفت جدایه متعلق به Cytospora sp.1، یک جدایه متعلق به Valsa sp.1 و یک جدایه متعلق به Cytospora sp.2)، تعیین توالی گردیدند و به همراه 32 توالی مربوطه از بانک ژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی مولکولی و گروه بندی جدایه‌های قارچی منتخب، با تنوع مشاهده شده در صفات ریخت شناختی منطبق بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomic study on Valsa sordida species complex, the causal agent of canker disease of trees*

نویسندگان [English]

  • B. Aghapour 1
  • KH. B. Fotouhifar 2
  • M. A. Aghajani 1
  • M. Javan Nik Khah 1
چکیده [English]

In order to taxonomic investigation on Valsa sordida, the causal agent of canker disease on trees, 125 infected plant specimens were collected from Golestan Province. Based on morphological features, among obtained 49 fungal isolates, 35 isolates were identified as V. sordida. Moreover, asexual morphological characteristics of 12 isolates were nearly similar to C. chrysosperma and named as Cytospora sp.1. Also, morphological characteristics of an isolate (from Populus deltoides) was almost similar to V. sordida and named as Valsa sp.1. Finally, morphological characteristics of an isolate (from Ficus elastica) was different from C. chrysosperma and was near to Cytospora ribis and considered as Cytospora sp.2. To investigate the phylogeny of selected isolates, nucleotide sequence of ITS1-5.8S-ITS2 regions from nuclear ribosomal DNA (rDNA) were determined in 14 isolates (five isolates of C. chrysosperma, seven isolates of Cytospora sp.1, one isolate of Valsa sp.1 and one isolate of Cytospora sp.2), and were used along with 32 related sequences from GenBank (NCBI). The results of molecular grouping confirmed the morphological diversity in the isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungus
  • conidioma
  • Morphology
  • Biodiversity
  • Coelomycetes