شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی و آزمون بیماری‌زایی گونه‌های سپتوریا دخیل در بیماری لکه‌برگی گونه‌های جنس Populusدر استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

اعضای جنس Septoria رایج‌ترین گونه‌های قارچی عامل بیماری لکه‌برگی درختان صنوبر و یکی از خسارت‌زاترین بیمارگرهای اندام‌های هوایی این درختان می‌باشند. با وجود شیوع این بیماری در منطقه شمالغرب ایران، هویت گونه‌های Septoria دخیل در این بیماری ناشناخته باقی مانده‌اند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی گونه‌های Septoria عامل بیماری لکه‌برگی درختان تبریزی در استان آذربایجان شرقی و بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل بر اساس صفات ریخت‌شناختی و داده‌های مولکولی بود. برای این منظور، در طول تابستان 1392 از برگ‌های آلوده گونه‌های جنس Populus که عمدتا گونه  P. nigraیا شالک بودند، نمونه‌برداری صورت گرفت و بعد از جداسازی و خالص‌سازی جدایه‌های متعلق به جنس Septoria، شناسایی جدایه‌ها بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی و آغازگرهای اختصاصی معرفی شده برای دو گونه S. populi و S. populicola انجام گرفت. نتایج مطالعات ریخت‌شناختی نشان داد که گونه S. populi تنها گونه دخیل در بیماری لکه ‌برگی سپتوریایی روی گونه‌های جنس Populusدر مناطق نمونه‌برداری شده می‌باشد. در آزمون PCR به وسیله آغازگرهای اختصاصی گونه S. populi قطعه‌ای به طول 439 جفت باز از تمامی جدایه‌های Septoria تکثیر شد، در حالی‌که قطعه اختصاصی (به طول 329 جفت باز) S. populicola با استفاده از آغازگرهای اختصاصی این گونه در هیچ یک از جدایه‌ها تکثیرنشد. بنابراین، گونه S. populi به عنوان تنها عامل بیماری لکه برگی سپتوریایی درختان جنسPopulus  در مناطق مورد مطالعه شناسایی شد. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌های منتخب با استفاده از روش برگ بریده روی گونه P.nigraانجام گرفت و نتایج بررسی نشان داد که همه جدایه‌های بدست آمده بر روی رقم نیگرا بیماری‌زا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and molecular identification and pathogenicity of Septoria species involved in leaf spot disease on Populus species in East Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil provinces*

نویسندگان [English]

  • R. Golmohammadi 1
  • A. Babai-Ahari 2
  • M. Arzanlou 1
  • S. Khodaei 1
چکیده [English]

Species belonging to the genus Populus are widely used for log production, landscape design, and windbreak plantations. Septoria spp. are the most prevalent fungi causing leaf spot on poplars, which is one of the most damaging foliar diseases of these trees. However, identification of species belonging to this genus through morphological analysis is often problematic. The present work aimed to identify Septoria spp. causing leaf spot disease on poplars in East Azarbaijan, West Azerbaijan and Ardabil Provinces by using species specific primers as well as morphological features. Primers have been designed based on nr ITS rDNA sequences of S. populi and S. populicola. For this purpose, during summer 2013 symptomatic leaves were sampled from poplars in these regions, and pure cultures of isolates belonging to the genus Septoria were established. Genomic DNA of the isolates was extracted using CTAB method, and efficacy of the primers in identification of causative agent(s) of the disease was evaluated. With species-specific primer set of S. populicola we failed to obtain specific amplification products (329 bp). Species-specific primer set of S. populi, however, amplified a 439 bp fragment of all Septoria isolates. Hence, the results revealed S. populi as the only causal agent of Septoria leaf spot disease of poplars in these regions. Finally, on the basis of pathogenicity test all chosen strain caused disease on popular leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poplars
  • Septoriosis
  • Polymerase chain reaction