بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی کلزا در ایران می‌باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و عدم وجود اطلاعات کامل از ساختار ژنتیکی جمعیت‌های این قارچ گروه‌های سازگاری میسلیومی و تنوع ژنتیکی بین و درون گروه‌های سازگاری میسلیومی (mycelial compatibility grouping, MCG) شناسایی شده از سه استان گلستان، مازندران و آذربایجان غربی بررسی شد. تعداد 64 جدایه با توجه به پراکنش جغرافیایی انتخاب و MCG آنها تعیین گردید. در بین این تعداد جدایه، 42 گروه سازگاری میسلیومی شناسایی شد. آزمون‌های بررسی قدرت  بیماری‌زایی (ویرولانس) جدایه‌ها در گلخانه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از ترکیب سه شاخص یادداشت برداری فنوتیپ زخم، طول زخم و درصد توسعه زخم دور ساقه جدایه‌ها را به سه گروه با قدرت  بیماری‌زایی مختلف تقسیم نمود. نتایج این مطالعات نشان داد که قدرت  بیماری‌زایی جدایه‌های درون یک MCG و نیز بین MCG‌ ها متفاوت بود. در بررسی تنوع ژنتیکی بین  MCG‌ها (38 جدایه نماینده سی و هشت MCG)، بر اساس تجزیه و تحلیل الگوهای باندی حاصل از مجموع چهار آغازگر rep-PCR در سطح تشابه 64 درصد جدایه‌ها در هفت گروه قرار گرفتند. بر این مبنا، بیشتر جدایه‌ها از لحاظ منشا جغرافیایی از یکدیگر تفکیک شدند. قدرت تمایز بالای این نشانگر (993/0 = D) در تمایز 38 جدایه به 37 ژنوتیپ نشان داد که می‌توان از rep-PCR به‌عنوان یک روش مفید و سریع برای بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های S. sclerotiorum استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GENETIC DIVERSITY AND PATHOGENIC VARIABILITY OF Sclerotinia sclerotiorum ISOLATES USING rep-PCR MARKER*

نویسندگان [English]

  • E. KARIMI 1
  • N. SAFAIE 2
  • M. SHAMSBAKHSH 1
چکیده [English]

Sclerotinia stem rot caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the most important disease of canola in Iran. Regarding to importance of this disease and the lack of comprehensive knowledge on genetic diversity of this pathogen in Iran, mycelia compatibility groupings (MCGs) and genetic variation among MCGs from Golestan, Mazandaran and western Azarbaijan provinces were examined.Sixty-four isolates were selected respecting to geographic distribution and their MCGs were determined. Among these tested isolates, 38 MCGs were identified. Pathogenecity tests were carried out in greenhouse and analysis of resulting data (lesion phenotype+lesion length+girdling) categorized isolates into three groups with different range of virulence. Our data indicated that virulence of isolates varied within one MCG and also between MCGs. Study of genetic diversity among MCGs (38 isolates representative of 38 MCGs), using banding pattern of four rep-PCR primers categorized isolates into seven groups at the 64% similarity level. Accordingly, majority of isolates were separated based ontheir geographic origin. The discriminatory power of rep-PCR genotyping (D = 0.993), which discriminated 37 different genotypes, was high, indicating that rep-PCR is a rapid, effective marker for genotyping S. sclerotiorum isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Sclerotinia sclerotiorum
  • Mycelia Compatibility Group
  • Genetic diversity