ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

پیشبرهای مصنوعی تأثیر بسزایی در کاهش پیچیدگی‌های پیشبرهای طبیعی و مؤفقیت برنامه‌های اصلاحی دارند. در این مطالعه دو پیشبر مصنوعی SynP1 و MinP در ترکیب با ژن گزارشگر بتا گلوکرونیداز (GUS)ساخته شد. آنالیز عملکرد این پیشبرها در گیاه کلزا در واکنش به تیمارهای مختلف به‌صورت کمی و کیفی بررسی گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که پیشبر SynP1 در واکنش به تیمار سالیسیلیک اسید، کیتین، مواد آزادشده از دیواره قارچ‌های Sclerotinia sclerotiorum، Rhizoctonia solani و Fusarium graminearum به‌طور معنی‌داری پاسخ داده و القا می‌گردد. بیان ژن GUS حاصل از القای این پیشبر در واکنش به تیمارهای متیل جاسمونات، شرایط محیطی (شامل سرما، گرما و UV) و تیمار زخم شدگی قابل تشخیص نبود. سطح بیان پایه این پیشبر نسبت به گیاه شاهد و پیشبر MinP اختلاف معنی‌داری نداشت. براساس نتایح این مطالعه به‌نظر می‌رسد پیشبر SynP1 نسبت به مسیر پیام‌رسانی مرتبط با سالیسیلیک اسید حساس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTRUCTION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF A PATHOGEN INDUCIBLE SYNTHETIC PROMOTER IN RESPONSE TO SOME BIOTIC AND ABIOTIC STRESSES IN CANOLA

نویسندگان [English]

 • F. SHOKOUHIFAR 1
 • M. R. ZAMANI 2
 • M. MOTALLEBI 1
 • A. MOSAVI 1
 • M. A. MALBOBI 1
چکیده [English]

The synthetic promoters can be very beneficial in order to decrease the complexity of natural promoters and are effective to improve the plant breeding programs. In this study two synthetic promoters SynP1 and MinP were constructed and fused with β-glucuronidase as reporter gene. Functional analysis showed SynP1 promoter significantly responds to salicylic acid, chitin and cell wall released elicitors of Rhizoctonia solani and Fusarium graminearum. Methyl jasmonate, wounding and environmental conditions (cold, heat and UV) did not induce the SynP1 promoter. The background expression of SynP1 promoter was approximately the same as minimal promoter (MinP) and wild type plants. These results showed that SynP1 promoter is related to salicylic acid defense signaling pathway.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Synthetic promoter
 • pathogen inducible promoter
 • Canola
 • Sclerotinia sclerotiorum
 • Rhizoctonia solani
 • Fusarium graminearum