فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

فناوری DNAنوترکیب منجر به تولید پروتئین‌ها و پپتید‌های درمانی متنوعی شده است. لاکتوفریسین یک پپتید کاتیونی قوی در ناحیه N-ترمینال پروتئین لاکتوفرین است. این تحقیق با هدف تولید لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن انجام‌ شده است. بدین منظور توالی ژن کدکننده پپتید لاکتوفریسین شتر از بانک ژن استخراج و با توجه به ترجیح کدونی توتون بهینه‌سازی شده ودر حامل بیانیpBI121 همسانه سازی گردید. حامل نوترکیب  pBI121به باکتریAgrobacterium rhizogenes سویه  AR15834منتقل وبرای تلقیح ریز نمونه‌های برگی توتون با هدف تولید ریشه‌های مویین مورد استفاده قرار گرفت. ریشه‌های مویین ترانسژن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن کدکننده پپتید لاکتوفریسین مورد بررسی و تایید قرار گرفت. استخراج پپتید نوترکیب لاکتوفریسین از ریشه‌های مویین توتون انجام وعلیه بیمارگرهای گیاهی شامل  Pseudomonass yringae،Pseudomonas fluorescens،  Pseudomonas syringae pv. Syringae، Erwinia amylovora،Xanthomonascitri وPectobacterium   carotovorum  مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها با نرم افزار MINITAB نشان داد که پپتید نوترکیب لاکتوفریسین در ریشه‌های مویین بیان‌ شده و خاصیت ضد باکتریایی قابل ‌توجهی دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overexpression of Camel lactoferricin recombinant peptide in tobacco hairy roots and study of its antimicrobial activity*

نویسندگان [English]

  • N. Eslahi 1
  • A. Niazi 2
  • F. Aram 1
  • A. Afsharifar 1
  • S.M. Taghavi 1
چکیده [English]

The application of recombinant DNA leads to production of a large number of therapeutic proteins and peptides. Lactoferricin, a strong cationic peptide N-terminal region of lactoferrin, is produced by a protein-digesting enzyme pepsin. So, this project was done to produce lactoferricin of camel in hairy roots of tobacco and investigate its antibacterial effect. For this reason camel lactoferricin peptide gene sequence was extracted from gene bank and after optimization of codon usage synthesized artificially. The mentioned sequence was subcloned into pBI121expression vector. The recombinant pBI121 vector was transferred to Agrobacterium rhizogenes bacteriumand then was used to produce hairy roots.  Hairy roots was evaluated and proved by specific primers of gene which coded lactoferricin peptide. Recombinant peptide of lactoferricin was extracted from hairy roots and evaluated against plant pathogenic bacteria including Pseudomonas syringae, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae pv. syringae, Erwinia amylovora, Xanthomonas citri, Pectobacterium carotovorum by disk diffusion method. The results showed that this peptide was expressed in hairy roots and has significant antibacterial effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recombinant peptide
  • Hairy roots
  • Agrobacterium
  • Antibacterial effect