نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

نوار قهوه‌ای باکتریایی برنج که عامل آن باکتری Acidovorax avenae subsp. avenae است، از بیماری‌های برنج در خزانه است که روی برگ و غلاف گیاهچه‌ها نوارهای آبسوخته و قهوه‌ای ایجاد می‌کند. به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه سموم جهت کنترل بیماری‌های گیاهی و همچنین مقاومت پاتوژن به این مواد شیمیایی، مطالعه مستمر برای ارائه روش‌های جدید جهت مقابله با بیماری‌های گیاهی ضروری به نظر می‌رسد. در این بین می‌توان از ژن‌های مرتبط با مقاومت در گیاهان که منابع ژنتیکی با ارزشی هستند، استفاده کرد. این پژوهش با هدف مطالعه نقش پروتئین‌های مرتبط با بیماری‎زایی PR1، POX، PR10 و پروتئین‌هایNH1 و PDR20 در دو رقم ایرانی برنج در طی تیمار با جدایه بیماری‌زای باکتری عامل نوار قهوه‌ای با استفاده از تکنیک Quantitative Real-time PCR انجام شد. آزمون غربالگری از بین 5 رقم ایرانی برنج انجام و دو رقم طارم محلی و ساحل، به ترتیب به عنوان ارقام حساس و مقاوم انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیان ژن‌های مذکوردر رقم مقاوم ساحل نسبت به رقم حساس طارم محلی پس از مایه زنی به شکل معنی داری افزایش یافت. افزایش نرخ بیان ژن‌های مورد بررسی، حاکی از نقش محصول پروتئینی آن‌ها در مقاومت گیاه برنج به باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Resistance-related genes in the Interaction of Rice with the Causal Agent of Bacterial Brown Stripe

نویسندگان [English]

  • A.M. Heydari-Nezhad 1
  • V. Babaeizad 2
  • H. Rahimian 2
چکیده [English]

Rice bacterial brown stripe, caused by Acidovorax avenae subsp. avenae is recognized by producing water-soaked and brown stripes on leaves and sheaths of rice seedlings in nursery. Contamination of ecosystems upon excessive use of pesticides and emergence of resistance in pathogens to these chemicals makes continuous research on development of new control methods and strategies to combat plant pathogens an essential task. Plant disease resistance genes are useful genetic resources that can be employed to develop resistant varieties as the best alternative to other control measures. This research aimed to study the role of NH1, PR1, POX and PR10, pathogenesis related proteins and PDR20 gene in two Iranian rice cultivars inoculated with an incompatible strain of bacterial brown stripe using the Quantitative Real-time PCR technique. After Screening of 5 Iranian rice cultivars, Tarom and Sahel were selected as susceptible and resistant cultivars, respectively. The results of this study showed that the expression level of thesegenes has greatly increased in Sahel cultivar in comparison to Tarom (susceptible) cultivar. Increased expression level of the aforementioned genes, proves the role of these genes in resistance of rice plants against bacterial brown stripe disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivar
  • Gene expression
  • Real time PCR
  • RNA
  • susceptible