اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

 

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: salehi_abarkoohi@yahoo.com
1 - بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 
 


میوه سبز مرکبات (هوانگ لونگ بینگ) یکی از خطرناک ترین بیماری های مرکبات در نقاط مختلف دنیا می‌باشد. تا کنون سه گونه باکتریائی شامل'Candidatus Liberibacter asiaticus' ،ِ'Ca. Liberibacter africanus'  وِ'Ca. Liberibacter americanus'  همراه با بیماری میوه سبز گزارش شده‌اند (Bové 2006). پیشتر'Ca. Liberibacter asiaticus' عامل فرم آسیایی بیماری میوه سبز مرکبات و ناقل آن، Diaphorina citri از استان های سیستان-بلوچستان، هرمزگان (Faghihi et al. 2008) و کرمانMohkami et al. 2012) ) گزارش شده اند. با توجه به شیوع پسیل آسیایی مرکبات، ناقل فرم آسیایی بیمارگر و  ظهور علائم مظنون به بیماری میوه سبز در درختان مرکبات استان فارس، در آزمون پی سی آر  مستقیم با استفاده از جفت آغازگر  F1/R1و آشیانه ای با استفاده از جفت آغازگر های F1/R1 درمرحله اول و F2/R2 در مرحله دوم، اختصاصی عامل فرم آسیایی بیماری میوه سبز، وجود عامل بیماری میوه سبز در نمونه های پسیل و درختان مظنون ردیایی شد. در رنجکوی محمد آباد جهرم شش نمونه از 14 نمونه پسیل و سه نمونه از 10 نمونه لیمولیسبون، در دشت پیر غیب داراب هشت نمونه از 10 نمونه پسیل و در تنگ ایج فسا پنج نمونه از هشت نمونه پرتقال والنسیا و سه نمونه از پنج نمونه گریپ‌فروت در آزمون های پی سی آر مستقیم و آشیانه‌ای حامل باکتری بیمارگر شناسایی شدند (شکل 1) ودر آن ها قطعات مورد انتظار به ترتیب535 و 400جفت باز تکثیر شد. تحت همین شرایط در پسیل های جمع آوری شده روی نهال های سالم پرتقال و نمونه های درختان سالم مرکبات باند متناظر مشاهده نگردید. محصول پی سی آر مستقیم یک نمونه پسیل ویک نمونه لیمو لیسبون ازجهرم به طور مستقیم تعیین ترادف شد و تحت رس شمار‌هایKT626605  و KT626604 در بانک جهانی ترادف‌ها قرارداده شد. جستجو با برنامه BLAST نشان داد که ترادف های به دست آمده با ترادف های متناظر در خوشه ژنی rplKAJL-rpoBC مربوط به باکتری عامل فرم آسیایی در استان هر مزگان (رس شمارFJ172759) و رس شمار های M9439 ،AY34200 ،EU078703 در سایر نقاط دنیا تشابه 99 درصد دارند وعامل بیماری میوه سبز مرکبات درفارس ناشی از'Ca. Liberibacter asiaticus' می باشد. این اولین گزارش از وقوع بیماری میوه سبز در باغ های مرکبات استان فارس می باشد. بیماری میوه سبز در استان فارس تهدیدی جدی  برای کشت مرکبات در استان های مرکبات خیز همجوار میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of 'Candidatus Liberibacter asiaticus' associated with Hunglongbing in Fars province

نویسندگان [English]

  • M. Salehi 1
  • R. Rasoulpour 2
چکیده [English]

 
 

 
Huanglongbing (HLB) also known as citrus greening is one of the most destructive disease of citrus worldwide. Three bacterial species including ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’, ‘Ca. L. africanus’ and ‘Ca. L. americanus’ have been identified as causal agents associated with this disease (Bové 2006). ‘Ca. L. asiaticus’, agent of Asiatic form of the HLB disease has been previously reported in Sistan-Baluchistan, Hormozgan (Faghihi et al. 2008) and Kerman (Mohkami et al. 2012) provinces. Based on the presence of Asian citrus psyllid, vector of ‘Ca. L. asiaticus’ and exhibition of Huanglongbing-like symptoms including mottling of leaves and yellowing of shoots in citrus growing areas of Fars province, samples of psyllids and symptomatic citrus trees were tested for the presence of HLB using PCR assay. Direct PCR using F1/R1 primer pair and nested PCR using primer pairs F1/R1(first round) and F2/R2 (second round), specific for Asiatic form of HLB, resulted in amplification of expected fragments of 535 and 400 bp, respectively from six out of 14 psyllid and three out of 10 Lisbon lemon samples in Renjaco (Mohammadabad, Jahrom), 10 out of 14 psyllid samples in Dashte-peergheyb (Darab), five of eight Valencia sweet orange and three of five grapefruit samples in Tange Eij (Fasa) (Fig. 1). No amplicons were obtained from symptomless sweet orange trees and psyllid samples reared on healthy sweet orange seedlings. Direct PCR-amplified fragment from a psyllid and  a Lisbon lemon sample from Jahrom were directly sequenced and submitted In GenBank database under accession numbers KT626605 and KT626604 respectively, BLAST search using obtained sequences showed 99% identity with corresponding sequences of ‘Ca. L. asiaticus’ rplKAJL-rpoBC operon from Hormozgan province (GenBank accession number, FJ172759) and other areas in the world (GenBank accession numbers, M9439, AY34200 and EU078703). This is the first report on the occurrence of HLB disease in Fars province. HLB in Fars province is a serious threattocitrus productioninadjacent provinces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huanlongbing
  • citrus
  • Fars province