نماتدهای انگل خانواده‌های Dolichodoridae و Pratylenchidae در فضای سبز شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور شناسایی فون نماتدهای خانواده‌های  Dolichodoridae و Pratylenchidae  در فضای سبز شهر شیراز، طی سال‌های 1393-1394 تعداد 67 نمونه‌ی خاک و ریشه‌ی گیاهان از مناطق مختلف فضای سبز شهر شیراز جمع‌آوری گردید. پس از استخراج و انتقال نمونه‌ها به گلیسیرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتالی و لوله‌ی ترسیم، اندازه‌گیری‌های لازم انجام و تصاویر آن‌ها رسم گردید. در این بررسی تعداد 15 گونه شامل Amplimerlinius globigerus ، Trophurus pakendorfi ، Merlinius brevidens ، Tylenchorhynchus clarus ،T. dubius ، T. teeni ، T. iphilus ، T. mashhoodi ، Pratylenchus ekrami ، P. thornei ، P. unzenensis ، Helicotylenchus digonicus ، H. pseudorobustus  و Rotylenchus buxophilus  جداسازی و شناسایی شدند. گونه‌های T. pakendorfi، T. iphilusو P. ekramiبرای اولین بار از ایران گزارش و به همراه گونه‌‌ی P. unzenensisکه قبلاً از ایران گزارش شده است، شرح داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parasitic nematodes of the families Dolichodoridae and Pratylenchidae from green space of Shiraz

نویسندگان [English]

  • F. Karimi 1
  • M. Abdollahi 2
  • A. Karegar 1
  • H. Charehgani 1
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes of the families Dolichodoridae and Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchomorpha) collected from green space and gardens in Shiraz, Iran, 67 soil and root samples were collected from different localities of the region during 2014-2015. The nematodes were extracted, fixed and transferred to glycerin according to the De Grisse method. The permanent slides were prepared from the extracted nematodes and studied by light microscope. In this study 15 species namely Amplimerlinius globigerus, Merlinius brevidens, Trophurus pakendorfi, Tylenchorhynchus clarus, T. dubius, T. iphilus, T. mashhoodi, T. teeni, Pratylenchus ekrami, P. thornei, P. unzenensis, Zygotylenchus guevarai, Helicotylenchus digonicus, H. pseudorobustus and Rotylenchus buxophilus were identified. The species T. pakendorfi, T. iphilus and P. ekrami as new records of Iranian nematode fauna, along with P. unzenensis are redescribed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distribution
  • Fars province
  • fauna
  • morphologic
  • Morphometric