کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏فرنگی آلوده

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

تأثیر عصاره‏های آبی 10% گیاهان بازدارنده بارهنگ، کرچک، منداب و گل جعفری بر فعالیّت نماتود  Meloidogyne incognita و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 در آزمایشگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره‏ها باعث مرگ‏و‏میر لارو سن دو به میزان 31-42% و کاهش 5/37-60% تفریخ تخم نماتود شدند. عصاره‏ها مانع رشد باکتری نگردیدند. در آزمون گلخانه‏ای تأثیر کود سبز چهار گیاه (12گرم/کیلوگرم خاک) در تلفیق با باکتری (108(cfu بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی و رشد گوجه‏فرنگی (Early Urbana) در گلدان‏های 5/3 کیلوگرمی حاوی خاک مخلوط سترون و خاک مزرعه غیرسترون بررسی گردید. نتایج نشان داد که در حضور نماتود و در خاک سترون تیمار گل جعفری-باکتری با 2/66 و 9/60% افزایش و در خاک مزرعه کرچک با 1/29 و 3/18% افزایش نسبت به شاهد، به ترتیب در وزن تر و خشک شاخساره بیشترین تأثیر را در فاکتورهای رشدی گیاه داشتند. تیمارهای بارهنگ و بارهنگ-باکتری باعث کاهش اکثر شاخص‏های رشدی گیاه گردیدند. تیمار بارهنگ-باکتری باعث کاهش 9/95 و 0/86% تعداد تخم/گرم ریشه و کاهش 9/92 و 2/95% فاکتور تولیدمثل نماتود در خاک سترون و خاک مزرعه گردیدند، در حالی‏که بارهنگ به تنهایی، به ترتیب باعث کاهش 9/93 و 5/84% تخم/گرم ریشه و 7/90 و 9/95% فاکتور تولیدمثل گردید. نتایج آزمون کاربرد کود سبز منداب-باکتری در گلدان‏های 12 کیلوگرمی حاوی خاک مخلوط سترون نشان داد که در حضور نماتود، تیمار منداب با 0/15، 2/2 و 3/48% افزایش در وزن تر و خشک شاخساره و وزن محصول، همچنین منداب-باکتری با 2/55 و 4/52% کاهش تعداد تخم و گال/گرم ریشه و 5/65% فاکتور تولیدمثل بیشترین تأثیر را داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pseudomonas fluorescens CHA0 and green manures of some inhibitory plants on activity of the root-knot nematode, Meloidogyne incognita and infected tomato growth parameters

نویسندگان [English]

  • F. Amani Beni 1
  • A. Karegar 2
  • S. M. Taghavi 1
چکیده [English]

Effect of 10% aqueous extracts of inhibitory plants viz. Plantago major, Ricinus communis, Eruca sativa and Tagetes sp. on Meloidogyne incognita activity and Pseudomonas fluorescens CHA0 was studied. The results showed that the extracts increased 31-42% mortality of the second stage juveniles and decreased 37.5-60.0% egg hatching of the nematode, but did not inhibit the bacterium growth. The combined effects of green manures of plants (12 g/kg of soil) and bacterium (cfu108) on activity of the nematode and growth parameters of tomato (Early Urbana) were studied in 3.5 kg pots, containing sterilized mixed or non-sterilized farm soils. The results showed that in presence of the nematode and in sterilized soil, marigold-bacterium with 66.2 and 60.9% increases, and in non-sterilized soil castor with 29.1 and 18.3% increases in shoot fresh and dry weights, respectively, had the highest impacts. Plantain-bacterium decreased 95.9 & 86.0% of eggs/g of root and 92.9 & 95.2% of nematode reproduction factor in sterilized or non-sterilized soils, respectively. In addition, plantain decreased 93.9 & 84.5% of eggs/g of root and 90.7 & 95.9% of nematode reproduction factor, respectively. The results of the greenhouse test on usage of eruca green manure and bacterium in 12 kg pots, containing sterilized mixed soil, showed that in the presence of nematode, eruca with 15.0, 2.2 and 48.3% increases in shoot fresh, shoot dry and fruit weights, respectively had the greatest impact. Moreover, eruca-bacterium decreased 55.2 and 52.4% of egg or gall/g root, respectively and 65.5% of reproduction factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Castor
  • eruca
  • marigold
  • nematode control
  • plantain