بهینه جدا سازی و پراکنش گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia solani و تعیین منبع آلودگی گیاهان زینتی به آن در شیراز*

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

گونه‌ی Rhizoctonia solani با گروه آناستوموزی AG-2 و AG-4 مهم‌ترین بیمارگر گیاهان زینتی در شهرستان شیراز است، اما منبع آلودگی گیاهان زینتی به این قارچ کاملا مشخص نیست. در طی سال‌های 1392 و 1393 از خزانه‌های گل‌ها و گیاهان زینتی شهرستان شیراز و حومه و دامنه‌ی کوه‌ها در منطقه‌ی باجگاه نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها شامل خاک‌های زراعی و غیر زراعی، کودهای حیوانی، برگی و کارخانه‌ای، خاک‌های مخلوط و آمیخته‌های خاکی شامل کوکوپیت و ورمی‌کمپوست بودند. جداسازی ریزوکتونیا از خاک با تغییراتی به روش طعمه‌گذاری به مدت 72 ساعت با بذر جوشیده چغندرقند در دمای oc25 و استفاده از محیط کشت PDA حاوی 100 پی‌پی‌ام PCNB، 100 پی‌پی‌ام کلرامفنیکل و 50 پی‌پی‌ام Hymexazole انجام شد. 218 جدایه‌ی ریزوکتونیا از نمونه‌ها بدست آمد و 193 جدایه‌‌ چندهسته‌ای و 25 جدایه،‌ دوهسته‌ای بودند. گروهای آناستوموزی 50 جدایه‌ی چندهسته‌ای تعیین شد. دوازده گروه آناستوموزی و در صد آنها شامل AG-4 (36%)، AG-2 (18%)، AG-1-1A (18%)، AG-2-2IIIB (6%)، AG-3 (4%)، AG-2-2 (4%)، AG-13 (4%)، AG-2-2C (2%)، AG-5 (2%)، AG-7 (2%)، AG-11(2%) در خاک‌های زراعی و AG-BI(2%) در خاک بکر بودند. منابع کودی، خاک‌های مخلوط و آمیخته‌های خاکی عاری از عامل بیماری بودند و منبع آلودگی، نشاء‌های خزانه‌های گل‌ها و گیاهان زینتی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimaztion of isolation and distribution of anastomosis groups of Rhizoctonia solani and determination of sources of inoculums in ornamental plants in Shiraz

نویسندگان [English]

  • R. Rahiminejad 1
  • Z. Banihashemi 2
چکیده [English]

Rhizoctonia solan AG-2 and AG-4 are main pathogens in ornamental plants in Shiraz but their sources of inoculum is not known. During 2013 and 2014 soil samples from different parts of Shiraz landscape, nurseries, sources of animal fertilizers, compost, vermin compost ,soil mix and Shiraz vicinities from cultivated and virgin soils were collected and assayed using sugar beet seeds as bait and plated on PDA supplemented with 100ppm PCNB and Chloramphenicole and 50ppm Hymexazole. 218 isolates of Rhizoctonia were recovered of which 193 multinucleate and 25 binucleate.Anastomosis groups of 50 multinucleate isolates were determined using 18 AG testers and the following AGs with their frequencies were found: Tweleve AGs included AG-4(36%), AG-2 (18%), AG-1-1A (18%), AG-2-IIIB(6%), AG-3, AG-2-2 and AG-13 ( 4%), AG-2-C, AG=5, AG-7 and AG-11(2%) in field soil and AG-BI (2%) in virgin soil. No Rhizoctoniawere recovered from in front of soil mix, animal fertilizers and composts used for potting and nurseries..It was concluded that transplants from nurseries are the main sources of inoculums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ornamentals
  • multinucleat binucleate Rhizoctonia
  • virgin soil
  • Nursery